Archiwa blogu

Zakupy z dotacji urzędu pracy przedsiębiorca może wliczyć w koszty firmy

Osoba zakładająca działalność gospodarczą może wnioskować o dotację z urzędu pracy. Jeżeli wyda te środki na zakup wyposażenia lub towaru, które nie kwalifikują się jako środki trwałe, będzie mogła wliczyć te wydatki w koszty i obniżyć dzięki temu podatek.

Otrzymanie dotacji z urzędu pracy na założenie własnego biznesu jest równoznaczne zgodnie z ustawą o PIT z uzyskaniem przychodu częściowo wydatkowane na inne niż inwestycyjne. Obejmuje to cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Powstały przychód nie jest obciążony podatkiem dochodowym, a to oznacza, że przyszły przedsiębiorca nie będzie zobowiązany ujmować dotacji (przychodu) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i wykazywać jej w rozliczeniu rocznym.

Według regulacji o PIT iż dotacje, dopłaty, subwencje oraz pozostałe darmowe świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków są przychodami z działalności gospodarczej, pod warunkiem, że takie dofinansowanie nie wiąże się z zakupem, otrzymaniem lub wytworzeniem na własną rękę środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione, aby osiągnąć przychody, zabezpieczyć lub zachować źródła przychodów, o ile nie widnieją w tzw. negatywnym katalogu kosztów.

Zatem, jeżeli dotacja z urzędu pracy przeznaczona na zakup wyposażenia lub towarów nieuznawane za środki trwałe stanowi przychód, to wydane z kwoty dofinansowania pieniądze na towary lub wyposażenie będą stanowiły koszt uzyskania przychodu i obniżą ściągany przez fiskus podatek dochodowy (odnosi się to do wyposażenia w miesiącu oddania go do użytkowania).

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Zmieniona definicja samochodu osobowego nie wpływa na amortyzację kosztów pojazdu

Od kwietnia tego roku w ustawie CIT i PIT znajduje się nowa definicja samochodu osobowego. W jaki sposób wpływa to na sytuację podatników, którzy dotąd użytkowali samochody traktowane, jako inne niż osobowe?

Znowelizowane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw dotyczą przede wszystkim zmian w odliczaniu VAT od kosztów związanych z pojazdami osobowymi, ale równocześnie zmieniona została także definicja samochodu osobowego w ustawach o podatku dochodowym.

Nowa definicja takiego samochodu obejmuje pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który konstrukcyjnie desygnowany jest do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zawężona została z kolei kwalifikacja pojazdów nieuznawanych, jako auta osobowe. Z tego katalogu wykluczone zostały pojazdy o dopuszczalnej ładowności przekraczającej ustalone limity 425, 493 i 500 kg i odpowiednio 1, 2, albo 3 miejsca dla pasażerów. W ten sposób część samochodów, które w myśl regulacji, dotychczas uznawane za pojazdy ciężarowe, od 1 kwietnia 2014 r. byłyby traktowane jako samochody osobowe, co nie zawsze byłoby korzystne dla podatników.

Zgodnie z odpowiednim artykułem ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodu z tytułu eksploatacji takiego pojazdu stanowią odpisy amortyzacyjne, ale tylko od części wartości początkowej odpowiadającej równowartości 20 tys. euro. Takie ograniczenie występuje też w odniesieniu do składek na ubezpieczenie takiego samochodu.

Jednak, zgodnie z regulacjami przejściowymi, nowe przepisy mają zastosowanie tylko dla pojazdów zakupywanych po 1 kwietnia 2014 r. Podsumowując, posiadacze samochodów, które dotychczas były klasyfikowane jako ciężarowe, a po zmianie regulacji będą traktowane, jako osobowe, nie muszą zmieniać sposobu ich amortyzacji.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Czy użyczenie objęte jest podatkiem?

Użyczenie to przede wszystkim udostępnienie dowolnej nieruchomości, maszyny lub przedmiotu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Umowa użyczenia mówi jedynie o opłacaniu kosztów eksploatacyjnych za korzystanie z przedmiotu umowy (np. zakup paliwa do pożyczonego pojazdu, uiszczanie opłat za prąd w pomieszczeniu biurowym). Jak prawo odnosi się do umowy użyczenia?

Ten rodzaj umowy nie zakłada poboru honorarium za oferowane sprzęty lub budynku, a czas użytkowania zależy od stron zawierających porozumienie.

Tak naprawdę użyczać można prawie wszystko, tylko pamiętać trzeba, że zabronione jest czerpanie korzyści majątkowych z tego tytułu.

Warto jednak zastanowić się nad stroną, która otrzymuje użyczany towar do eksploatacji. Mimo, że za niego nie płaci to jednak w dużej mierze przynosi on zysk, np. pojazd ciężarowy przewożący surowce. Dzięki użyczeniu firma generuje przychody.

W umowie warto zawrzeć adnotację, że strona użytkująca sprzęt opłacać będzie wszystkie koszty utrzymania, reperacji, wymiany części. Pod uwagę nie należy brać podatków i ubezpieczeń (firma nie czerpie zysków z tego tytułu).

W chwili podpisywania umowy należy określić rynkową wartość użyczanego sprzętu, w uwzględnieniem rocznika, stanu ogólnego, pojemności silnika (w przypadku pojazdów). Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w przypadku zniszczenia lub doprowadzenia użyczanego przedmiotu do stanu nieużywalności. Określona w umowie kwota będzie czymś w rodzaju zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

Użytkowanie maszyn i urządzeń to przychód dla firmy i powinien być opodatkowany. Aby jednak ustalić kwotę i wysokość procentową należy zorientować w sytuacji na rynku.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak traktować fakturę korygującą?

Każde przedsiębiorstwo usługowo-handlowe wystawia, chociaż od czasu do czasu, faktury. Zdarza się, że pojawiają się błędy lub zmiany i należy dokonać korekty. Jak powinno się postępować z fakturą korygującą?

Do tej pory bezwzględnie trzeba było policzyć z tego tytułu odpowiednie odsetki. Faktura korygująca musiała zawierać informacje określające moment otrzymania zysku i był to ten sam dzień, w którym wszystkie koszty zostały wciągnięte do ksiąg. Oznaczało to konieczność dokonywania zmian w roku podatkowym zgodnym z rokiem otrzymania faktury.

Ogromnie ważne jest stosowanie się do dat, ponieważ są one wyznacznikiem dla urzędu skarbowego i wskazówką, kiedy korekta dotarła do przedsiębiorstwa oraz kiedy została zaksięgowana.

Oprócz pierwotnego zapisu faktury w rejestrze zaksięgowało się fakturę korygującą. Tak bowiem mówią przepisy prawa oraz oświadczenia wydane przez organy skarbowe.

Stary sposób budził wiele kontrowersji, ponieważ nakazywał wpisanie nowej transakcji w spis, a przecież korekta to w pewnym sensie załącznik do zdarzenia mającego miejsce w przeszłości. Dlatego faktura korygująca obecnie powinna być rozliczana w roku podatkowym, w którym została wypisana faktura pierwotna.

Trudno znaleźć kompromis między obiema metodami, obie proponują różne rozwiązanie, ale też obie nie wpisują się w 100% w zapisy ustawy. Trzeba wykazać się dużym wyczuciem, aby dobrze zakwalifikować faktury.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacja jest bardzo często stosowana przez przedsiębiorstwa. Jednakże nie można zapominać, że są przypadki, w których amortyzacji zastosować nie można. Jakie to sytuacje?

Przede wszystkim są to ogólnie pojęte wartość trwałe lub niematerialne, które zostały szczegółowo opisane w ustawie o podatku dochodowym.

Amortyzacji nie mogą podlegać:

– grunty rolne i prawa wieczyste do nich – zasady korzystania zostały dokładnie opisane w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że właściciel gruntu może robić z nim wszystko według uznania. Podstawą do prawa własności jest prawo wieczyste. W przypadku, gdy budynek został postawiony na czyimś placu, wówczas może być amortyzowany.

– budowle, mieszkania, lokale – pod warunkiem, że są to spółdzielnie wykorzystujące nieruchomości do celów edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych.

– dzieła sztuki i okazy w muzeum – kwestia uznania czegoś za dzieło sztuki jest dość trudne, ponieważ każdy ma inne zdanie i inne poczucie estetyki. Swoim zdaniem muszą kierować się twórcy lub pracownicy ośrodków kultury. Nie zawsze rezultaty muszą być takie, jak urzędników skarbowych. Wszystkie okazy muszą przedstawiać wartość artystyczną, kulturową, historyczną, aby mogły znaleźć się w muzealnej gablocie.

– szacunkowa wartość przedsiębiorstwa – tylko w sytuacji, gdy jakieś składniki firmy zostały nabyte w drodze innej niż zakup.

– elementy majątku (nieużywane) – ale powodem nie korzystania z przedmiotów należących do przedsiębiorstwa jest zawieszenie lub zamknięcie firmy.

– działalność gospodarcza (niefunkcjonująca) – jeśli firma nie działa według naturalnego rytmu, wówczas żaden jej element nie może być amortyzowany.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

ABC strat podatkowych – Dokumentacja i rozliczanie

Każdy przedsiębiorca otwiera firmę, aby generować zyski, które z czasem rosną. Jednak oprócz zysków są i straty jako normalna kolej rzeczy przy prowadzeniu działalności. Są jednak sytuacje, gdy straty okazują się wyższe od oczekiwanych zysków. Wówczas można mówić o stratach podatkowych.

W przypadku wychodzenia na minus po każdym miesiącu pracy przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania podatków, ponieważ nie wzbogacił się w żadnej sposób, a jedynie stracił.

Za przychód uznaje się ogólną sumę dochodów po odliczeniu rozchodów, opłat, kosztów manipulacyjnych.

Nie można zapominać, że nawet w przypadku straty podatkowej należy postępować tak, jak zwykle, tzn. określanie zysków oraz określanie strat. Jednak nie wszystkie koszty można ująć w opisanych obliczeniach.

Przede wszystkim nie bierze się pod uwagę kosztów nieopodatkowanych, nieobjętych podatkiem CIT (np. rolnictwo) lub uzyskanych poza Polską. Dodatkowo dochodów związanych z wydaniem praw autorskich, opłatą kar, licencji, odsetek oraz strat związanych z ewolucją przedsiębiorstwa lub zakupów na zasadach komercjalizacyjnych.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak liczyć rok podatkowy?

Termin „rok podatkowy” nie jest wyjaśniony w żadnej dedykowanej temu tematowi ustawie. Jednakże ustalone zostały uznane ogólne zasady określania roku podatkowego. Za taki uważa się rok kalendarzowy, czyli 12 miesięcy.

Istnieje jednak możliwość, że sam przedsiębiorca określi rok podatkowy według własnego uznania. Metoda często stosowana przez przedsiębiorców sezonowych. Nie można jednak zapominać, że aby pozwolić sobie na tego typu rozwiązanie trzeba zapisać wszelkie postanowienia w regulaminie lub umowie spółki lub w dokumentach podatkowych.

Nie obejdzie się bez załatwiania formalności w urzędach i instytucjach. Fakt ten należy zgłosić na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działania firmy lub miesiąc od momentu upływu poprzedniego roku podatkowego (czyli styczeń, jeśli rok podatkowy kończy się w grudniu poprzedniego roku).

W przypadku, kiedy wiadomość ta nie zostanie przekazana, wówczas decyzja o zmianie roku podatkowego nie wchodzi w życie i należy korzystać z dotychczasowego rozwiązania.

Nie ma odstępstw od normy nawet w przypadku, gdy wniosek o zmianę roku podatkowego nie zostanie dostarczony do urzędu w terminie z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorcy.

Podatnik może również skrócić swój rok podatkowy (mniej niż 12 miesięcy) w przypadku, gdy dopiero otwiera firmę lub w trakcie jej prowadzenia z określonych powodów.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Usługi medyczne dla pracowników a koszty firmowe

Wiele firm, szczególnie większych korporacji proponuje swoim pracownikom bogate pakiety socjalne. Najpopularniejsze są usługi medyczne. Nikt nie zaprzeczy, że jest do ogromne udogodnienie i pozwala na poprawienie jakości życia i zdrowia. Nie trzeba czekać w kolejce miesiącami na wizytę u specjalisty. Można zatem z całą stanowczością powiedzieć, że w pewnym sensie pakiety medyczne są przychodami firmy.

Działanie pakietów medycznych w konkretnych przedsiębiorstwach regulują konkretne dokumenty oraz regulaminy. To właśnie tak można znaleźć odpowiedz, w jaki sposób finansowane są tego typu usługi.

Oznacza to, że wykupione pakiety medyczne są wyborem firmy i mają one na celu poprawę życia podwładnych i powinny być uważane jako przychody firmy, ponieważ zatrudniony może liczyć na pomoc i wsparcie medyczne w sytuacji choroby czy wypadku. Szybszy powrót do zdrowia i zalecenia wykwalifikowanych lekarzy mają jednoznaczny wpływ na jakość pracy i skuteczność. Dodatkowo nieograniczony dostęp do opieki lekarskiej zmniejszy nieobecności spowodowane niegroźnymi przypadłościami, ponieważ mogą być rozwiązywane jeszcze tego samego dnia (nie trzeba czekać na wizytę).

Podsumowując, można uznać, że pomoc medyczna jest przychodem firmy, ponieważ stanowi swojego rodzaju doradztwo chorobowe, pozwala zapobiec chorobie lub ją wyeliminować na początkowym etapie. Tym samym pracownik może szybciej powrócić do pracy i funkcjonować normalnie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz