Archiwa blogu

W planach resortu finansów jest utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi założeniami ma zostać utworzony Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych, do którego będzie mógł zostać wpisany każdy podatnik, któremu grozi egzekucja administracyjna.

W Rejestrze będą upublicznione informacje o dłużnikach mających zaległości w opłacie podatków, ceł i należności ustalonych w Kodeksie karnym skarbowym. Założenia MF obejmują utworzenie publicznego rejestru, który będzie prowadzony niezależnie od rejestrów dłużników obsługiwanych przez biura informacji gospodarczej. W nich znajdują się bowiem zaległości cywilnoprawne powstałe z niezapłaconych należności osób fizycznych względem podmiotów gospodarczych i usługodawców.

W nowym rejestrze mają znaleźć się tylko długi wynikające z należności publicznoprawnych, czyli odprowadzanych do instytucji publicznych. W pierwszej kolejności znajdą się tam należności wobec fiskusa i organów celnych, których spłata jest już wymagana na mocy decyzji ostatecznej, od których nie można już się odwołać. Wpłynięcie skargi do sądu na decyzję określającą zaległość podatkową nie będzie wstrzymywało umieszczeniu w rejestrze.

Do rejestru zostaną wpisani automatycznie wszyscy podatnicy, którzy wobec jednego wierzyciela nie uregulowali należności o łącznej wartości co najmniej 500 zł i powstaną przesłanki co do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej należności.

Resort finansów proponuje, aby urząd informował dłużnika o zagrożeniu wpisem do rejestru na piśmie. Właściwe pismo będzie mogło zostać wysłane osobno lub załączone do wezwania doręczanego zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia dłużnik nie zapłaci należności, automatycznie znajdzie się na liście dłużników. Po uiszczeniu należności zostanie z niej od razu wykreślony.

Resort wyjaśnia, iż głównym założeniem utworzenia rejestru jest zachęcenie podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie, do dobrowolnego ich regulowania, zanim rozpoczęta zostanie wobec nich egzekucja administracyjna. Pozwoli ona również na sprawdzenie wiarygodności płatniczej klientów firm. Ponadto, rejestr zmotywuje organy podatkowe i celne do przypominania swoim dłużnikom o konieczności zapłaty należności i ich egzekwowania.

Resort finansów nie podał dokładnej daty utworzenia rejestru, ale można się domyślać, że nie stanie się to wcześniej niż po 1 stycznia przyszłego roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Jakie prawa ma spadkobierca, który nie chce przyjąć spadku?

Przyjęcie spadku po osobie zmarłej niejednokrotnie wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi i finansowymi. W pierwszej kolejności warto szczegółowo prześledzić sytuację materialną zmarłej osoby, ponieważ może być tak, że odziedziczymy wyłącznie długi.

Art. 1012 kodeksu cywilnego przewiduje, iż spadkobierca może przyjąć spadek na dwa sposoby. W pierwszym jest to tzw. przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez zawężenia odpowiedzialności za długi lub przyjęcie go z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma też możliwość odrzucenia spadku.

W tym celu konieczne jest napisanie stosowanego oświadczenia o przyjęciu lub nabyciu spadku. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od daty poinformowania o tytule swojego powołania. Jest też możliwość przywrócenia terminu. Warunkiem jest udowodnienie, że spadkobierca działał pod wpływem groźby lub błędu. W sytuacji braku złożenia oświadczenia we wskazanym terminie odbywa się proste przyjęcie spadku. Oznacza to przejęcie przez spadkobiercę pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

W wypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego będzie dotyczyła wyłącznie wartości spadku, którą otrzymał. Jednakże w tym wypadku spadkobierca musi liczyć się z kosztami za spis inwentarza przez komornika. Pobierana jest stała opłata w wysokości 10 proc. średniej miesięcznej płacy za każdą godzinę oraz 23 proc. VAT.

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem, który ma w większym stopniu chronić spadkobierców. Jego założenia obejmują odstąpienie od prostego przyjęcia spadku i wdrożenia wyłącznie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje również zmianę określania stanu majątku. Spadkobiercy mogliby własnoręcznie sporządzić spis inwentarza na specjalnie stworzonych do tego formularzach. Obniżyłoby to ponoszone przez nich koszty.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl