Archiwa blogu

Kartę podatkową można łatwo stracić

W przypadku rozliczania się sposobem karty podatkowej przedsiębiorca miesięcznie odprowadza z góry ustaloną kwotę podatku dochodowego. W przypadku, gdy warunki korzystania z karty zostaną przez nią naruszone, wówczas musi rozliczać się z podatku na zasadach ogólnych, czyli z użyciem skali podatkowej wraz ze stawkami podatku na poziomie 18 proc. i 32 proc.

Opodatkowanie dochodu metodą karty podatkowej mogą wybrać przedsiębiorcy działający w zakresie konkretnych usług, czyli mechanika pojazdów i maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, usługi kosmetyczne, fryzjerskie i weterynaryjne.

Przedsiębiorcy mogą płacić zryczałtowany PIT, pod warunkiem, że spełniają następujące warunki:

– napiszą stosowny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

– uwzględnią w tym wniosku, że rodzaj prowadzonej działalności znalazł się w jednej z dwunastu tabel miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

– nie prowadzą więcej niż jednej działalności gospodarczej,

– małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności z tego samego zakresu,

– nie wytwarzają lub dystrybuują towarów obciążonych akcyzą,

– działalność wskazana we wniosku prowadzona jest na terenie Polski,

– prowadząc działalność gospodarczą nie korzystają z usług osób niezatrudnionych w ramach umowy o pracę lub z usług innych zakładów lub firm, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

– nie zatrudnią więcej niż dopuszczalna liczba pracowników.

Naruszenie któregoś z powyższych wytycznych skutkuje utratą prawa do karty podatkowej i natychmiastowe przejście na skalę. Podatnik ma siedem dni na pisemne powiadomienie o tym fakcie urząd skarbowy.

Od dnia, w którym przedsiębiorcy zostało odebrane prawo do korzystania z karty podatkowej musi nastąpić zmiana sposobu wyliczania kwoty podatku, a także trzeba zacząć prowadzić księgi podatkowe, w każdym miesiącu opłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz co roku składać do urzędu skarbowego deklarację podatkową.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Wprowadzając nowe usługi można stracić prawo do ryczałtu

Czy przedsiębiorca, który odprowadza podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i w trakcie roku podatkowego zaczyna dodatkową działalność nieobjętą tą formą opodatkowania traci możliwość płacenia ryczałtu?

Otóż samo rozszerzenie działalności nie powoduje, że przedsiębiorca nie ma prawa do opłacania ryczałtu. Chodzi jednak o uzyskanie przychodów z działalności, które to prawo eliminuje. Dopiero w chwili, gdy przedsiębiorca osiągnie przychody z takiej działalności traci prawo do opłacania podatku w formie ryczałtu i od tego momentu jest zobowiązany rozliczać się według skali podatkowej.

Następnym etapem jest poinformowanie o rozszerzeniu działalności urzędu gminy lub miasta bądź złożenie elektronicznego wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym zostanie uwzględniona zmiana sposobu opodatkowania.

W sytuacji rozliczenia, taki płatnik traktowany jest jako objęty podatkiem przez część roku w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, a przez drugą część – według zasad ogólnych. W takim wypadku wymagane będzie złożenie dwóch zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-36.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl