Archiwa blogu

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie

Jeśli kupujemy mieszkanie korzystając z kredytu hipotecznego musimy je ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych. Taki wymóg stawiają kredytobiorcom wszystkie banki. Co ciekawe jednak czasami przez kilka miesięcy możemy nie ponosić tego dodatkowego kosztu. Expander podpowiada, że kupując mieszkanie z rynku wtórnego niekiedy możemy przejąć polisę wcześniejszego właściciela.

 

Kwestię ubezpieczenia przy sprzedaży mieszkania reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z ustawą, gdy nieruchomość zmienia właściciela, decyzja czy polisa będzie nadal obowiązywać czy nie spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie bez znaczenia jest jednak również decyzja sprzedającego.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może, ale nie musi zgodzić się na kontynuację ubezpieczenia mieszkania z jego nowym właścicielem. Jeśli się nie zgodzi to sprzedający (czyli osoba, która wykupiła polisę i opłaciła składkę) otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Warto więc poruszyć tę kwestię ze sprzedającym, ponieważ nie ma obowiązku przekazania nam swojej polisy, a po sprzedaży mieszkania może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. W przypadku niektórych towarzystw ochrona wygasa automatycznie w momencie sprzedaży. Jeśli jednak tak nie jest, warto spróbować wynegocjować ze sprzedającym, że warunkiem zakupu jest przekazanie przez niego posiadanego już ubezpieczenia. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

 

Przy okazji warto dodać, że nawet jeśli nie spłacamy kredytu hipotecznego i bank nie zmusza nas do ubezpieczenia mieszkania, to i tak warto posiadać polisę. W przypadku pożaru czy katastrofy możemy bowiem stracić najcenniejszy element swojego majątku.

 

Zazwyczaj podstawowy wariant polisy obejmuje jedynie tzw. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Możemy jednak je łatwo rozszerzyć, np. o ryzyko kradzieży z włamaniem. Polisą może być objęty sam budynek lub mieszkanie, pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica czy komórka, jak również niemal wszystko co posiadamy w mieszkaniu.

 

Istotne jest również szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Warto dokonać wnikliwej analizy dokumentu, a zwłaszcza zawartych w nim wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Istnieją bowiem sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania. Dobrze jest więc posiadać zawczasu pełną świadomość zakresu finansowej ochrony w razie wystąpienia danego zdarzenia.

 

Małgorzata Szymańska-Cholewa

Specjalista ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych

Źródło: Expander

Jakie prawa ma spadkobierca, który nie chce przyjąć spadku?

Przyjęcie spadku po osobie zmarłej niejednokrotnie wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi i finansowymi. W pierwszej kolejności warto szczegółowo prześledzić sytuację materialną zmarłej osoby, ponieważ może być tak, że odziedziczymy wyłącznie długi.

Art. 1012 kodeksu cywilnego przewiduje, iż spadkobierca może przyjąć spadek na dwa sposoby. W pierwszym jest to tzw. przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez zawężenia odpowiedzialności za długi lub przyjęcie go z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma też możliwość odrzucenia spadku.

W tym celu konieczne jest napisanie stosowanego oświadczenia o przyjęciu lub nabyciu spadku. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od daty poinformowania o tytule swojego powołania. Jest też możliwość przywrócenia terminu. Warunkiem jest udowodnienie, że spadkobierca działał pod wpływem groźby lub błędu. W sytuacji braku złożenia oświadczenia we wskazanym terminie odbywa się proste przyjęcie spadku. Oznacza to przejęcie przez spadkobiercę pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

W wypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego będzie dotyczyła wyłącznie wartości spadku, którą otrzymał. Jednakże w tym wypadku spadkobierca musi liczyć się z kosztami za spis inwentarza przez komornika. Pobierana jest stała opłata w wysokości 10 proc. średniej miesięcznej płacy za każdą godzinę oraz 23 proc. VAT.

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem, który ma w większym stopniu chronić spadkobierców. Jego założenia obejmują odstąpienie od prostego przyjęcia spadku i wdrożenia wyłącznie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje również zmianę określania stanu majątku. Spadkobiercy mogliby własnoręcznie sporządzić spis inwentarza na specjalnie stworzonych do tego formularzach. Obniżyłoby to ponoszone przez nich koszty.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Jak dokonać odwołania darowizny wykonanej?

Odwołanie przekazanej darowizny może odbyć się nawet parę lat po jej wykonaniu. Jednak jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Kiedy można odwołać darowiznę i jak tego dokonać?

Według definicji zawartej w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W efekcie stanowi ona umowę zawartą pomiędzy obiema stronami.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może wycofać się z darowizny nawet już zrealizowanej w przypadku, gdy obdarowany okazał względem niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona mieć miejsce już po zawarciu umowy. Istotne jest, aby zaniechanie lub czyn będący wyrazem rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naruszało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak ocenia w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie następuje w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny. Na oświadczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie oraz konkretne żądanie zwrotu podarowanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca początkowego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w chwili cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu, aby dochodzić swoich praw. W takim przypadku wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie przedmiotu darowizny na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl