Archiwa blogu

Jak opisać remanent w KPiR?

Zmorą wielu handlowców jest konieczność przeprowadzenia remanentów. Obowiązek ten wiąże się z wieloma zobowiązaniami, wyrzeczeniami i formalnościami. Jak ująć różnice wynikające z remanentu w KPiR?

Wedle prawa remanent powinien zostać dokonany przed zakończeniem roku podatkowego, aby zdążyć z ujęciem wyników w księdze przychodów i rozchodów, a także z umieszczeniem ewentualnych zmian zachodzących na koniec roku.

Procedura remanentowa powinna być przeprowadzana na zakończenie miesiąca, na zakończenie roku lub według indywidualnych zaleceń inspektora skarbowego. W związku z tym nie ma barier i narzuconych terminów. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego należy sporządzić wykaz towarów na stanie oraz brakujących produktów.

O potrzebie przeprowadzenia takiego spisu należy poinformować urząd skarbowy na tydzień przed planowanym remanentem lub tydzień przed planowanym rozpoczęciem działania przedsiębiorstwa.

W przypadku kantorów należy wykazać wszystkie waluty, które nie zostały sprzedane, podać ich wartość i ilość według kursu Narodowego Banku Polskiego. W pewnym sensie waluta traktowana jest jako towar.

Moment zapisu dochodu w księdze przychodów i rozchodów

Wielu młodych przedsiębiorców ma problem z ustaleniem, kiedy zaksięgować moment uzyskania przychodu w księdze przychodów i rozchodów. Jak jest prawidłowo?

Istnieje co najmniej kilka metod zapisywania transakcji. Pierwsza z nich datowana jest na chwilę przekazania rzeczy, na dzień wypełnienia usługi lub dzień częściowego wykonania polecenia. Każda firma rejestruje zdarzenie gospodarcze według własnych potrzeb.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur ma obowiązek na zakończenie każdego dnia sprzedaży zapisać, ile wynosił dzienny utarg, czego potwierdzeniem może być wydruk fiskalny lub wydruk z programu księgującego.

Dzienny raport utargu musi zawierać podstawowe dane: datę, sygnatury, kwoty zysku i straty oraz datę i podpis osoby wystawiającej dokument.

Przedsiębiorstwa, które mają kasy fiskalne, wszystkie dane zapisują na podstawie wydruków z kasy i kwoty te wpisują do KPiR z uwzględnieniem ewentualnych strat (reklamacje, zwroty). Wpisy do księgi mogą być czynione nawet raz w miesiącu.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Numeracja w księdze przychodów i rozchodów

Ustawa nie określa sposobu sygnowania dokumentów wpływających do księgi przychodów i rozchodów. Tak naprawdę każdy przedsiębiorstwa wypracowuje własny sposób księgowania. Według organów podatkowych istnieją dwa zastrzeżenia: numery powinny być zapisane rosnąco i mogą być użyte tylko jeden raz.

Każda firma z biegiem lat wypracowała własny sposób wpisu księgi, a dowolność ze strony urzędu skarbowego umożliwiła małe odstępstwa od normy. Dlatego te stosowanie nowej numeracji po miesiącu lub po roku jest jak najbardziej stosowne i nie powinno budzić podejrzeń.

Najważniejsze jest jednak, aby każdy numer był odnośnikiem do wybranej transakcji lub wydarzenia gospodarczego. Dlatego nowa numeracja w kolejnym roku podatkowym nie może być identyczna jak w ubiegłym. Konieczność weryfikacji wybranego zdarzenia będzie utrudniona, gdy przez pięć lat zostanie powołanych pięć identycznych sygnatur. To samo należy zrobić w przypadku zmiany numeracji co miesiąc. To samo należy zrobić w przypadku zmiany numeracji co miesiąc.

W związku powyższym oczywistym, zdaniem interpretatora, jest to, że kolejne pozycje (wpisy) powinny być numerowane po kolei i aby numery te nie powtarzały się.

Wielu podatników w numerze identyfikującym transakcję zawiera miesiąc lub rok, np. 157/12/2012 czyli zdarzenie numer 157 w miesiącu grudniu 2012 roku. Jest to metoda sprawdzona i bardzo łatwa do weryfikacji nawet bez szukania w dokumentacji firmy. Co innego, gdy przedsiębiorstwo generuje każdego dnia setki lub tysiące transakcji. Wówczas sytuacja się komplikuje, ale z pewnością jest mnóstwo sposobów zapisu. Chociażby inwestycja w program komputerowy zajmujący się księgowaniem.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kiedy założyć KPiR?

Księga przychodów i rozchodów to jeden ze sposobów rozliczania się przedsiębiorstw. Założyć ją należy w dniu, kiedy rozpoczyna się funkcjonowanie firmy. I nie ma znaczenia, że pierwsze przychody lub rozchody będą dopiero po miesiącu od startu działalności gospodarczej.

Aby urząd skarbowy traktował przedsiębiorstwo z należytą powagą księga powinna być prowadzona sumiennie, zgodnie z prawdą i w sposób możliwy do weryfikacji. Każde zatajenie może być wykryte i surowo potraktowane.

Oprócz osób, które otwierają dopiero firmę są też tacy, którzy od dłuższego czasu funkcjonują na rynku. Mogą na przykład korzystać z podatku ryczałtowego, ale nie są zadowoleni z tej formy rozliczenia. Oczywiście mogą dokonać zmiany, ale najpierw muszą złożyć odpowiedni do tego celu wniosek do Skarbówki. Aby pismo zostało uznane zrobić to należy na miesiąc przed planowanymi zmianami lub na miesiąc przed upływem roku podatkowego.

W przypadku spółek wniosek o zmianę formy rozliczenia składają wszyscy wspólnicy w formie jednego dokumentu do odpowiedniej instytucji. A dodatkowo każdy z osobna do instytucji zgodnej z adresem zamieszkania.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Jak zaksięgować delegację w KPiR?

Wielu przedsiębiorców prowadzi interesy z kontrahentami nawet z drugiego końca Polski. Nie wszystko można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Wówczas konieczne jest zorganizowanie wyjazdu służbowego. Jak ująć to w księdze przychodów i rozchodów?

Aby koszty delegacji zapisać w księdze wystarczy dysponować dokumentami rozliczającymi wynagrodzenie za wyjazd służbowy oraz tarcze rejestrujące pracę kierującego pojazdem.

Do załączonych druków warto dopisać, kiedy zostały wystawione oraz opatrzyć podpisem pracownika wysłanego na delegację oraz pracodawcy zlecającego wyjazd. Dodatkowo należy uwzględnić jakie wydatki zostały dokonane (nocleg, zakup paliwa, wyżywienie). Poza tym można wspomnieć o wysokości honorarium za spotkanie zawodowe.

Aby dokumentacja była pełna należy spisać wszystkie dane podwładnego, który odbył wyjazd, umieścić szczegółowy opis zadań do wykonania oraz całościowy plan podróży.

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wyjazd na delegację może posłużyć wewnętrzny regulamin (który zawiera wszystkie wytyczne). Pozwoli ocenić wkład intelektualny i fizyczny w spełnienie obowiązków zawodowych. Zazwyczaj brany jest pod uwagę czas pobytu poza miejscem pracy, długość podróży w obie strony, długość i ilość spotkań z kontrahentami.

Po skompletowaniu wyżej opisanych dokumentów można wpisać koszty związane z wyjazdem służbowym do książki przychodów i rozchodów firmy.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz