Archiwa blogu

Wszystko o kompensacie państwowej

Osoby, które straciły najbliższych, którzy w wyniku popełnionego przestępstwa ponieśli śmierć mogą złożyć wniosek o świadczenie pieniężne o nazwie kompensata od państwa. Maksymalna kwota, jaką można obecnie uzyskać to 12 ty. zł.

Przepisy Ustawy o państwowej kompensacie, przysługującej ofiarom niektórych przestępstw regulują, że świadczenie jest przyznawane w wysokości, która pokrywa:

– koszty pogrzebu,

– utracone środki utrzymania lub zarobki,

– koszty leczenia lub rehabilitacji.

Kompensata może zostać przyznana jedynie wówczas i w takiej wartości, w jakiej osoba uprawniona nie jest w stanie uzyskać pokrycia utraconego wynagrodzenia lub innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu polisy, z pieniędzy otrzymanych z pomocy społecznej lub z innego tytułu bądź źródła, bez względu na to, czy sprawca lub sprawcy zostali odnalezieni, oskarżeni lub skazani.

Obecnie najwyższa możliwa kwoty kompensaty to 12 tys. zł, jednak planowane są zmiany, które regulują podwyższenie nawet do 25 tys. zł. Przewiduje się także wprowadzenie zaliczek i wydłużenie terminu ubiegania się o odszkodowanie dla ofiar.

Skarb Państwa przyznaje kompensatę w sytuacji, gdy organom ścigania nie udało się znaleźć sprawców przestępstwa bądź wtedy, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania rekompensaty. Osoby, które mogą ubiegać się o świadczenie to najbliżsi ofiary, czyli małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą w pożyciu.

Podstawowym kryterium wypłaty kompensaty jest fakt, aby ofiara w wyniku przestępstwa zginęła lub doznała rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządu ciała. Oznacza to ciężki uszczerbek na zdrowiu przekładający się na utratę wzroku, słuchu, mowy, ciężkiego kalectwa, bezpłodność, ciężkiej choroby długotrwałej lub nieuleczalnej, choroby zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, znacznej lub całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego znacznego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Kompensata wypłacana jest również w przypadku naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innego niż wyżej wymienione na okres powyżej 7 dni.

Decyzję o wypłacie kompensaty wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującej osoby uprawnionej sąd rejonowy. Wniosek można złożyć w terminie 24 miesięcy od popełnienia przestępstwa.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl