Archiwa blogu

Rząd będzie decydował o założeniach projektu nowelizacji ustawy o VAT dotyczących odwróconego VAT

Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem założeń do nowelizacji ustawy o VAT i prawa zamówień publicznych. Po wdrożeniu zmian ustawa ma regulować wprowadzenie tzw. odwróconego VAT od sprzedaży telefonów komórkowych.

Z projektu nowelizacji wynika, że w sprzedaży telefonów komórkowych mechanizm odwróconego VAT będzie zastosowany w chwili, gdy wartość transakcji na rzecz jednego kupującego przekroczy 20 tys. zł netto.

Dodatkowo w stworzonym przez Ministerstwo Finansów projekcie znalazły się założenia w kwestii doprecyzowania i rozszerzenia regulacji dotyczących odwróconego opodatkowania VAT i objęcie nimi wyrobów ze stali, niektórych wyrobów ze złota oraz telefonów komórkowych. Wówczas obowiązek odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedającym. Zdaniem MF takie rozwiązanie będzie efektywniej przeciwdziałać oszustwom podatkowym w zakresie rozliczania VATu.

Zmienione przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych. Handel tymi towarami podlega odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że nabywca odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Celem resortu finansów jest, aby lista towarów wrażliwych została poszerzona o platynę, srebro, netbooki, laptopy i konsole do gier.

Nowelizacja zakłada również zmianę minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami. MF chce, aby minimalna kaucja gwarancyjna była na poziomie 1 mln zł przy 200 tys. zł obecnie, a maksymalna 10 mln – wobec 3 mln zł obecnie.

Twórcy projektu uważają, że nowe przepisy powinny być przystosowane do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczy to przede wszystkim uregulowania spraw związanych uzgodnieniem proporcji przy odliczeniu VAT przy towarach i usługach stosowanych do celów mieszanych, czyli podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Jak planowane jest opodatkowanie usług telekomunikacyjnych?

Za usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone dla podatników przebywających na obszarze innych państw członkowskich UE, polski operator nie może być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z dopiskiem odwrotne obciążenie. Wymagane będzie zatem kontrolowanie statusu odbiorcy, co np. w przypadku jazdy osoby pociągiem, może być bardzo trudne.

Będący aktualnie w fazie konsultacji projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej ma dostosować polskie regulacje do dyrektywy Rady w kwestii miejsca świadczenia usług. Nowe regulacje określają rozwiązanie zmierzające do obciążenia podatkiem usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów niebędących podatnikami na obszarze ich konsumpcji.

Zgodnie ze zdefiniowanymi w rozporządzeniu Rady zasadami ustalania miejsca zamieszkania odbiorcy, miejsce zamieszkania klienta z innego państwa UE będzie ustalane dla tego kraju, względem którego wystąpi określone domniemanie.

Na przykład, przy świadczeniu usługi telekomunikacyjnej przez sieć mobilną należałoby przyjąć, że miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, gdzie został wygenerowany kod MCC karcie SIM umożliwiającej korzystanie z tych usług.

Jednocześnie rozporządzenie Rady określa, że gdy dostawca świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub drogą elektroniczną w takich miejscach, jak budka telefoniczna, automat telefoniczny, punkt bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej, kawiarnia, pensjonat, w przypadku których do świadczenia usługi konieczna jest bezpośrednia obecność odbiorcy w tym miejscu, przyjmuje się, że jego miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w tym miejscu oraz, że usługa ta jest tam rzeczywiście świadczona. Co zaś się dotyczy miejsc takich jak pokład samolotu, łodzi lub pociąg, w takiej sytuacji miejscem tym jest to, gdzie zaczyna się przewóz osób.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Kwota wolna od podatku w 2013 roku

Prowadzący działalność przyzwyczaili się do faktu, że nieustannie trzeba płacić podatki, za wszystko. Jednakże wychodzi na to, że nie każdy przychód obarczony jest podatkiem. Każda obniżka zależy od wielkości zysku. Jakie kwoty są wolne od podatku?

W ubiegłym roku kwota wolna od podatku wynosiła 3091,49 zł i była taka sama od 3 lat. W sytuacji, gdy dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie przekroczył tej kwoty, wówczas nie jest obarczona podatkiem, a poza tym nie musi składać swojego rozliczenia podatkowego.

Gdy przedsiębiorca rozlicza się na ogólnych zasadach, wtedy działa to następująco:

– 18%, kiedy podstawa nie przekracza 85 528 zł,

– 32%, gdy podstawa przewyższa 85 528 zł.

Wedle ordynacji podatkowej każda suma przychodu powinna być zaokrąglana do pełnych złotówek. I tak 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnej złotówki, a gdy poniżej 50 gr, wtedy obniża się ją.

W latach ubiegłych trochę inaczej wyglądały limity podatkowe. Do 2009 roku funkcjonowała kwota wymieniona wyżej (czyli 3091 zł). Rok wcześniej kwota ta była o 2 zł mniejsza (czyli 3089 zł), w 2007 było to 3013 zł, a w 2006 zaledwie 2790 zł.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz