Archiwa blogu

Rząd przyjął ustawę o wyższych ulgach na dzieci

Projekt ustawy przewidujący podniesienie ulgi na dzieci został zaakceptowany przez rząd nowej premier Ewy Kopacz. Według nowych przepisów kwota ulgi na trzecie dziecko zwiększy się o niemal 332 zł, a na czwarte i każde następne o prawie  476 zł.

Położenie rodzin z jednym lub dwojgiem dzieci nie ulegnie zmianie. W tym przypadku odpis na dzieci w dalszym ciągu będzie na poziomie 1112,04 zł. Nowe wytyczne określone w projekcie dotyczą rodzin wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Dotychczas na trzecie dziecko otrzymywano ulgę w wysokości 1668, 12 zł. Po wejściu w życie przepisów ustawy zwolnienie od podatku dla rodzin z trójką potomstwa wyniesie 2 000,04 zł, zaś ulga na czwarte i każde kolejne – 2 700 zł.

Nowe stawki będą mogły zostać zastosowane już w deklaracjach podatkowych za bieżący rok, a to oznacza, że zmianę wartości stawek rodziny wychowujące kilkoro dzieci odczują już na początku 2015 roku.

Oprócz zmian w wysokości odpisu na dzieci, pojawią się też nowe zasady skorzystania z ulg. Dotyczy to reguły, że jeżeli odpis będzie przewyższał zapłacony przez rodzinę podatek, to urząd skarbowy zwróci nadwyżkę środków, podobnie jak się to dzieje w przypadku nadpłaty.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Przedsiębiorcy wolą rozliczać się podatkowo co kwartał

Coraz więcej małych firm decyduje się na rozliczenie podatkowe co trzy miesiące. Dzięki temu mają mniej pracy, a płynność finansowa polepsza się.

Według danych resortu finansów jeszcze sześć lat temu jedynie 3 proc. przedsiębiorców opłacało zaliczkę na podatek dochodowy w rytmie trzymiesięcznym. W 2014 r. ten poziom wzrósł do 6 proc.

Największą trudnością związaną z kwartalnym trybem odprowadzania zaliczek jest potrzeba bardziej szczegółowego planowania przepływów finansowych. Firma musi być bowiem prowadzona w taki sposób, aby na początku każdego kwartału nie zabrakło pieniędzy niezbędnych do opłacenia zaliczek z trzech miesięcy. Przy płaceniu zaliczki na podatek co miesiąc wystarczy dysponować określoną miesięczną kwotą.

Jednak wydaje się, że kwartalne rozliczenie ma znacznie więcej plusów. Przede wszystkim przedsiębiorca dysponuje większymi środkami, dzięki czemu ma bardziej komfortową sytuację, gdy część klientów ma opóźnienie w regulowaniu należności. Ma to znaczenie również przy nabyciu towarów niezbędnych do działalności gospodarczej. W wielu przypadkach sprzedawcy dają wyższe upusty przy zakupie większej ilości za wyższe sumy, takie można zebrać właśnie rozliczając się kwartalnie. Niezaprzeczalnie, plusem jest także oszczędność czasu bowiem comiesięczne wypisywanie formularzy dla fiskusa pochłania przedsiębiorcy więcej czasu niż co trzy miesiące.

Jeszcze więcej korzyści dają kwartalne terminy płacenia podatku VAT. Wówczas także poprawia się płynność finansowa, i swoboda przy potrącaniu daniny naliczonej oraz jest mniej biurokracji. Dotyczy to głównie zmniejszenia liczby deklaracji VAT do 4 rocznie zamiast 12, co wiąże się jednocześnie z mniejszą liczbą ewentualnych poprawek w tych deklaracjach.

Zmiana trybu rozliczania PIT może nastąpić tylko raz w roku, z kolei w przypadku VAT taką zmianę można zrealizować cztery razy w roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Dzięki kosztom poniesionym na prawo jazdy pracownika pracodawca obniży swój podatek

Wydatki na kurs prawa jazdy ufundowany przez pracodawcę pracownikowi mogą być włączone w koszty podatkowe i dzięki temu mogą zmniejszyć należny fiskusowi podatek przedsiębiorcy. Warunek jednak jest taki, że musi on wykazać, że opłata za kurs jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. W niektórych przypadkach pracodawcy nie muszą odprowadzać od ufundowanego kursu PIT-u.

Na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów kursy nauki jazdy na auta osobowe są kursami kształcenia zawodowego. MF uzasadnia to twierdzenie, iż posiadanie prawa jazdy kategorii B stanowi jeden z podstawowych warunków, jakie muszą dziś spełnić kandydaci do pracy. Takie stanowisko resort finansów wyraził w komunikacie z 22 grudnia 2010 r.

Stanowisko MF zmieniło wcześniejszą interpretację fiskusa, który jeszcze niedawno podważał wliczenie do kosztów podatkowych przedsiębiorców środków przeznaczonych na opłacenie za pracowników kursu prawa jazdy kategorii B, uzasadniając, że kurs ten wiązałby się tylko z zaspokojeniem prywatnych potrzeb zatrudnionego. Aktualnie kursy prawa jazdy opłacane przez pracodawców mają charakter kursu zawodowego, a to oznacza, że, w sytuacji, gdy posiadanie prawa jazdy rzeczywiście umożliwia pracownikowi wykonywanie swojej pracy – koszt poniesiony na kurs jest związany z działalnością gospodarczą.

W efekcie, w ostatnim czasie organy podatkowe zmieniły kierunek swoich interpretacji w takich sprawach i teraz są one korzystne dla przedsiębiorców. Zatrzymanie specjalistów w przedsiębiorstwie, jako przyczyna kierowania pracowników na kurs prawa jazdy, w interpretacji fiskusa, spełnia definicję kosztu, a co się z tym wiąże wydatki na kurs są ponoszone w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu. Spełniając definicję kosztu wydatek na kurs prawa jazdy może być wliczony w koszty firmy, pod warunkiem, że będzie on poprawnie udokumentowany.

Innym skutkiem stanowiska resortu finansów jest możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku świadczenia na rzecz pracownika w formie kursu prawa jazdy. Zwolnienie obejmuje świadczenia podnoszące kompetencje zawodowe pracownika. W efekcie, pracownik nie uiści PIT od ufundowanego kursu prawa jazdy, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że szkolenie podwyższyło jego kompetencje zawodowe, określone przez Kodeks Pracy.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Zarobki z dorywczej pracy za granicą muszą zostać uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatkowym

Zarobki z tymczasowej pracy za granicą w trakcie wakacji trzeba rozliczyć z fiskusem w Polsce w rocznym zeznaniu podatkowym. W niektórych przypadkach może to przyczynić się do pojawienia obowiązku dopłaty do całej kwoty podatku.

Decydując się na podjęcie pracy tymczasowej za granicą w trakcie wakacji warto wiedzieć, że z takich zarobków trzeba rozliczyć się również z polskim fiskusem. Osoby zamieszkujące w Polsce są, bowiem objęte obowiązkiem podatkowym od wszystkich swoich dochodów bez względu na to, gdzie zostały one uzyskane. Jako rezydenta Polski traktuje się osobę, która ma tutaj ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych lub pozostaje na obszarze Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W związku z tym taka osoba podlega obowiązkowi rozliczenia z całości swoich dochodów także tych wypracowanych za granicą, chociaż w tym wypadku możliwe jest zwolnienie sprecyzowane na podstawie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem sposób opodatkowania będzie zależał od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a danym krajem. Ustawa PIT przewiduje, bowiem dwa sposoby rozliczania zagranicznych zarobków: metodę wyłączenia z progresją lub metodę odliczenia proporcjonalnego.

Pierwsza z wymienionych metod jest lepsza dla podatników, ponieważ umożliwia zwolnienie w naszym kraju z podatku dochodu zarobionego za granicą. Z kolei dla sprecyzowania stopy opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w Polsce stosuje się stopę oszacowaną dla łącznego dochodu (krajowego i zagranicznego).

Zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego opiera się na objęciu podatkiem dochodu zagranicznego w Polsce, bez względu na to, czy w Polsce zostały osiągnięte inne dochody czy też nie. Osoba może odliczyć od polskiego podatku podatek uiszczony za granicą, jednak wyłącznie do limitu podatku naliczonego proporcjonalnie do dochodu zagranicznego. Ta metoda z pewnością jest niekorzystna dla podatników, ponieważ stawki podatkowe w naszym kraju są wysokie, a kwoty wolne niskie. W rezultacie wybierający ją podatnicy muszą liczyć się z tym, że będą musieli dopłacić stosunkowo wysokie kwoty podatku na koniec roku (jednak można go obniżyć stosując ulgę abolicyjną).

W sytuacji, gdy dochód został uzyskany w kraju, z którym Polska nie ma nawiązanej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania wówczas stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczania. Przy wpłacie pensji na rachunek bankowy w przeliczeniu kursu kupna stosowany jest ten z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia, podawanego przez bank, w którym, podatnik ma konto. W sytuacji, gdy podatnik osiągnął dochód bez udziału banku, walutę należy przeliczyć według średniego kursu tej waluty publikowanym przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed dniem uzyskania przychodu.

Podatnicy, którzy osiągnęli przychód za granicą, muszą go zamieścić w rocznej deklaracji podatkowej (konkretnie jest to PIT-36) oraz w załączniku PIT/ZG – oprócz sytuacji, w której do rozliczenia dochodów zagranicznych wykorzystuje się metodę wyłączenia z progresją oraz jednocześnie nie uzyskiwało się w danym roku żadnych dochodów w Polsce.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Zmieniona definicja samochodu osobowego nie wpływa na amortyzację kosztów pojazdu

Od kwietnia tego roku w ustawie CIT i PIT znajduje się nowa definicja samochodu osobowego. W jaki sposób wpływa to na sytuację podatników, którzy dotąd użytkowali samochody traktowane, jako inne niż osobowe?

Znowelizowane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw dotyczą przede wszystkim zmian w odliczaniu VAT od kosztów związanych z pojazdami osobowymi, ale równocześnie zmieniona została także definicja samochodu osobowego w ustawach o podatku dochodowym.

Nowa definicja takiego samochodu obejmuje pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który konstrukcyjnie desygnowany jest do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zawężona została z kolei kwalifikacja pojazdów nieuznawanych, jako auta osobowe. Z tego katalogu wykluczone zostały pojazdy o dopuszczalnej ładowności przekraczającej ustalone limity 425, 493 i 500 kg i odpowiednio 1, 2, albo 3 miejsca dla pasażerów. W ten sposób część samochodów, które w myśl regulacji, dotychczas uznawane za pojazdy ciężarowe, od 1 kwietnia 2014 r. byłyby traktowane jako samochody osobowe, co nie zawsze byłoby korzystne dla podatników.

Zgodnie z odpowiednim artykułem ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodu z tytułu eksploatacji takiego pojazdu stanowią odpisy amortyzacyjne, ale tylko od części wartości początkowej odpowiadającej równowartości 20 tys. euro. Takie ograniczenie występuje też w odniesieniu do składek na ubezpieczenie takiego samochodu.

Jednak, zgodnie z regulacjami przejściowymi, nowe przepisy mają zastosowanie tylko dla pojazdów zakupywanych po 1 kwietnia 2014 r. Podsumowując, posiadacze samochodów, które dotychczas były klasyfikowane jako ciężarowe, a po zmianie regulacji będą traktowane, jako osobowe, nie muszą zmieniać sposobu ich amortyzacji.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Podatnik musi rozliczyć się ze sprzedaży udziałów w spółce

Na podatnikach, którzy sprzedali udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ciąży obowiązek samodzielnego rozliczenia się z takiej operacji finansowej z fiskusem. Dochód ze sprzedaży udziałów należy zamieścić w rubryce formularza PIT-38, gdzie, jako źródła podane są „kapitały pieniężne”.

Od kwoty przychodów, podatnik może odliczyć koszty np. wydatki poniesione na zakup udziałów. W przypadku, gdy przychód przewyższa koszty, wówczas powstaje dochód, który jest opodatkowany 19 proc. stawką. W przeciwnej sytuacji powstaje strata, która nie jest opodatkowana, ale pojawia się konieczność wykazania jej w rozliczeniu.

W przypadku zbycia udziałów firmy, kosztami uzyskania przychodu są wydatki na objęcie lub zakup udziałów, czyli kwota uiszczona przez podatnika. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z ustawą PIT istnieją oddzielne regulacje o kosztach podatkowych przy zbyciu udziałów objętych wymieniając je na wkład niepieniężny.

Ponadto podatnik ma obowiązek samodzielnego określenia podstawy opodatkowania, gdyż w przepisach nie ma uregulowań umożliwiających podatnikowi na szacunkowe ustalenie dochodu. W odniesieniu do tego, powinien on dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo obliczyć wielkość wydatków poniesionych na nabycie udziałów. W takim przypadku najkorzystniej zwrócić się do spółki o udostępnienie wszelkich niezbędnych informacji. Potwierdzenie kwoty poniesionych wydatków może być bardzo pomocne podczas działań sprawdzających lub postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd skarbowy.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Od 2015 r. przedsiębiorcy będą wysyłali deklaracje podatkowe drogą elektroniczną

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowych przepisów, który przewiduje, że od 2015 roku część deklaracji podatkowych przedsiębiorcy będą zobowiązani wysyłać urzędom skarbowym tylko przez Internet.

Specjaliści w dziedzinie doradztwa twierdzą, że przygotowywane zmiany są istotne dla budowy krajowej gospodarki elektronicznej oraz wskazanych relacji między podatnikami a organami administracji publicznej. Niezbędne jest także wprowadzenie systemu, który umożliwi urzędom skarbowym stworzenie dla podatników wstępnych deklaracji PIT.

Ich zdaniem przedsiębiorcy już na aktualnym etapie powinni pomyśleć nad zautomatyzowanymi systemami informatycznymi, które będą współpracować z systemem e-deklaracji. Nie mniej ważne jest, aby biura rachunkowe, z których usług korzystają podmioty gospodarcze były przygotowane do zmiany przepisów.

Wysyłanie deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną w dłuższej perspektywie czasu z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednak na początku trzeba będzie ponieść koszty, chociaż by na nabycie e-podpisu, który musi widnieć na deklaracji czy przystosowania systemów informatycznych.

Korzyści z tego rozwiązania będą dostrzegalne po pewnym czasie. Nowe przepisy stworzą możliwość m.in. wprowadzania elektronicznej wymiany deklaracji między pracodawcą, a jego pracownikami.

W swoich założeniach projekt MF przewiduje objęcie nowymi zasadami większą część systemu rozliczeń podatkowych, które mają odnosić się zarówno do podatników składających roczne zeznania podatkowe, jak i przedsiębiorców, którzy mają obowiązek informować fiskusa o właściwym wywiązywaniu się z obliczania, pobierania i opłacania kwot na podatek PIT lub podatek u źródła.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Inwestorze, nadszedł czas podzielenia się z fiskusem

Jeszcze tylko niecały miesiąc pozostał inwestorom na rozliczenie się z zysków wypracowanych w ubiegłym roku. Expander zwraca uwagę, że PIT-38 warto złożyć nawet jeśli ponieśliśmy stratę, gdyż w kolejnych latach będziemy mogli wykorzystać ją do obniżenia podatku. Radzi również jak rozliczyć mają się ci, którzy korzystali z usług zagranicznych firm inwestycyjnych, które nie wystawią PIT 8C.

W roku 2012 globalnej gospodarce wciąż dawało się we znaki uciążliwe spowolnienie wzrostu. Zaskakujące zwroty akcji na scenie europejskich kryzysów, zarówno fiskalnego jak i bankowego, dodawały niepewności i powodowały awersję do ryzyka wśród inwestorów. Mimo to ubiegły rok okazał się zaskakująco udany dla grających na wzrosty. Na całym świecie rosły bowiem ceny większości aktywów takich jak: akcje, obligacje czy surowce a główne indeksy polskiej giełdy znalazły się na poziomach ponad 20% wyższych niż w końcu 2011 roku. Niestety jak zwykle, radość z osiągniętych zysków blednie w kwietniu. Dla wielu jest to bowiem czas rozliczenia się z fiskusem, któremu musimy oddać 19% od uzyskanych zysków.

Większość inwestorów, którzy bezpośrednio kupują papiery wartościowe musi do końca kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-38. Dokument ten wypełniamy na podstawie druku PIT 8C, otrzymanego od firmy pośredniczącej w transakcjach (np. biura maklerskiego). Należy jednak zaznaczyć, że często nie zawiera on wszystkich informacji (np. strat z lat ubiegłych, kosztów innych niż prowizje). Co więcej, nie wszyscy inwestorzy takie dokumenty otrzymają.

Odlicz straty z lat ubiegłych

Złożenie PIT-38 po udanym roku niekoniecznie musi skutkować koniecznością zapłaty podatku. Patrząc na wykresy indeksów giełdowych z ostatnich, kryzysowych lat, można założyć, że wciąż istnieje duże grono inwestorów, dla których ubiegłoroczne zyski to tak naprawdę tylko mozolne odrabianie poniesionych wcześniej strat. Tymczasem wykazane w PIT zyski można pomniejszyć o poniesioną wcześniej stratę. Skutkiem będzie obniżenie, bądź nawet wyzerowanie podstawy opodatkowania. Przywilej ten można jednak wykorzystać tylko przez pięć kolejnych lat po wykazaniu straty. Dodatkowo, w jednym roku nie można pomniejszyć osiągniętego zysku o kwotę większą niż połowa straty poniesionej w tym okresie. Pomimo ograniczeń, wykorzystanie tego przepisu może zdecydowanie poprawić bilans rozliczeń z fiskusem. Bardzo ważnym więc jest, aby złożyć PIT-38, nawet jeżeli w poprzednim roku podatkowym poniesiona została strata.

Koszty inne niż prowizje musisz uwzględnić sam

Wysokość kwoty będącej podstawą opodatkowania możemy także pomniejszyć o poniesione koszty. Oczywistym jest, że stanowią je opłaty i prowizje pobierane przez pośredników. Sprawa robi się jednak bardziej skomplikowana w przypadku innych kosztów, które trzeba było ponieść aby efektywnie pomnażać majątek. Dla przykładu w PIT 8C najprawdopodobniej nie została uwzględniona opłata za korzystanie
z serwisów informacyjnych lub notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. Nie wszyscy pośrednicy podejmują się oceny, czy ma to bezpośredni związek z osiągniętymi wynikami finansowymi. W PIT 8C nie znajdą się z pewnością także wydatki na prenumeratę prasy fachowej, zewnętrznych serwisów, czy nawet koszty kredytu, który inwestor wykorzystywał jako dźwignię finansową. Tego rodzaju koszty możemy samodzielnie umieścić w zeznaniu podatkowym, lecz istnieje możliwość ich zakwestionowania.

Co w przypadku inwestycji za granicą?

W niektórych przypadkach inwestor nie otrzyma PIT’u 8C, a obowiązek obliczenia podstawy opodatkowania spoczywa całkowicie na jego barkach. Dokumentu takiego nie wystawiają bowiem pośrednicy, którzy swoją siedzibę mają za granicą. W takim przypadku, należy samodzielnie obliczyć podstawę opodatkowania na podstawie wyciągu z rachunku inwestycyjnego. Także w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez firmy zagraniczne, inwestorzy zobowiązani są do samodzielnego wypełnienia druku PIT-38, na podstawie potwierdzenie realizacji transakcji otrzymanego od funduszu. W takim wypadku może także zaistnieć konieczność przeliczenia wyników inwestycyjnych na walutę polską. Należy tego dokonać przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji kupna i transakcji sprzedaży. Warto zauważyć, że nawet inwestor, który faktycznie nie dokonuje zamiany waluty obcej, jest w tym przypadku zmuszony do uwzględnienia w swoim rozrachunku zmian kursu walutowego.

Nie rozliczamy zysków z polskich funduszy inwestycyjnych

Nie wszyscy inwestorzy muszą kłopotać się dokonywaniem powyższych rozliczeń. Podatek od zysków z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest bowiem pobierany i odprowadzany automatycznie. Dzieje się to jednak w momencie umorzenia jednostek, a nie każdego roku. Dobrą stroną takiego rozwiązania jest większa efektywność podatkowa dla długoterminowego nabywcy jednostek, który inwestuje w sposób pasywny. Odroczenie podatku do momentu zakończenia inwestycji powoduje, że wypracowane zyski w całości powiększają pracujący kapitał.

Znacznie gorzej wypada efektywność podatkowa w przypadku osoby, która aktywnie zarządza swoim portfelem funduszy, czyli dokonuje częstych zmian pozycji w zależności od zmieniającej się koniunktury na rynkach finansowych. Niestety w tym przypadku nie ma możliwości pomniejszania zysków osiągniętych z jednej inwestycji o straty poniesione przez inny fundusz. Częściowym rozwiązaniem tego problemu są tak zwane fundusze parasolowe. Są to fundusze obejmujące subfundusze cechujące się odmiennymi strategiami inwestycyjnymi. O ile inwestor tylko przenosi swoje środki pomiędzy subfunduszami znajdującymi pod jednym „parasolem”, to nie musi za każdym razem płacić podatku od zysków kapitałowych. Obowiązek zapłaty powstaje dopiero w momencie spieniężenia jednostek. Końcowa podstawa opodatkowania uwzględnia wtedy fakt poniesienia w tym czasie ewentualnych strat na każdym z subfunduszy.

Największą efektywność podatkową zapewniają UFK

Pełną efektywność podatkową można za to osiągnąć za pomocą ubezpieczenia na życie powiązanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Są to tak naprawdę programy inwestycyjne wykorzystujące zalety formuły prawnej ubezpieczenia, oferujące jednocześnie możliwość wyboru spośród szerokiego spektrum wyselekcjonowanych funduszy, zarządzanych przez wiele różnych podmiotów. Produkty tego typu przypominają konstrukcją fundusze parasolowe – w ramach warunków określonych w umowie klient może przenosić swoje środki pomiędzy różnymi strategiami, bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Różnicą jest jednak fakt, że w tym przypadku efektywność podatkowa nie ogranicza się wyłącznie do jednej grupy subfunduszy zarządzanych przez jedną firmę, a dotyczy wszystkich UFK dostępnych w ramach danej polisy inwestycyjnej. Trzeba jednak przypomnieć, że ta zaleta najczęściej okupiona jest koniecznością związania się z daną formą inwestowania przez dłuższy czas, ponieważ wczesne wycofanie środków obarczone jest z reguły opłatami.

Powyższy tekst ma charakter informacyjny i wyraża wiedzę oraz poglądy autorów. Nie należy go traktować jako porady prawnej, podatkowej lub inwestycyjnej.

 

 

Zespół Analiz firmy Expander

Nowe zasady zakładania działalności gospodarczej

Od nowego roku wprowadzone zostały nowe zasady otwierania własnego przedsiębiorstwa. Związane jest to z modyfikacjami w kodeksie pracy. Jakie udogodnienia zostały zatwierdzone?

Przede wszystkim faktu zakładania działalności gospodarczej nie trzeba zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównie dlatego, aby zmniejszyć ilość formalności koniecznych do załatwienia.

Dodatkowo skrócony zostanie czas nadawania numeru identyfikacji podatkowej z dwóch tygodni do trzech dni. Jest to duże udogodnienie, ponieważ założenie właśnie firmy jest coraz szybsze i wymaga coraz mniej czasu.

Zniesienie konieczności zawiadamiania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o otwieraniu działalności gospodarczej jest powodowane faktem, że od teraz instytucja ta może pozyskać wszystkie niezbędne informacje o przedsiębiorstwie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Współpraca tych instytucji pozwala oszczędzać cenny czas i pieniądze.

Poza tym urząd statystyczny połączy się z powyższymi oddziałami instytucji państwowych, aby jeszcze bardziej usprawnić działanie systemu. Rozwój technologiczny pozwolił na skomputeryzowanie i zinformatyzowanie baz danych wszystkich przedsiębiorstw.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Skąd pozyskać pieniądze na start?

Otwarcie działalności gospodarczej to nie tylko całe mnóstwo formalności. To przede wszystkim ogromny nakład finansowy, którego zdobycie jest bardzo trudno. Zwykle są to oszczędności całego życia lub pożyczone pieniądze. Jak pozyskać dodatkowe fundusze w procesie zakładania firmy?

Przede wszystkim należy udać się do Urzędu Pracy, który od kilku lat proponuje ciekawe rozwiązania dla osób bezrobotnych, które szukają pracy i myślą o założeniu działalności, aby zapewnić sobie miejsce pracy. Dopłaty do interesu zależą od wielu kwestii, jednak średnia wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 3,5 tys. zł. Jest to dużo i mało, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że zapomoga ta jest dobrą wolą urzędu.

Oprócz dofinansowania na prowadzenie działalności można ubiegać się o uzyskanie pieniędzy niezbędnych na otwarcie firmy. I tutaj z pomocą przychodzą przeróżne pakiety oferowane przez Unię Europejską. Wysokość pomocy finansowej może osiągnąć nawet kwotę 40 tys. zł. Jest to ogromne wsparcie dla młodych przedsiębiorców. UE ze szczególną uwagą przygląda się wnioskom składanym przez osoby bez pracy, niepełnosprawne, kobiety z dziećmi.

Do niedawna dużą popularnością cieszyły się parabanki, które proponowały kredyty na start dla firm. Jak wiadomo, zostały okryte złą sławą, a ich wiarygodność upadła. Ilość klientów zmniejszyła się diametralnie.

Oprócz usług parabanków wiele banków posiada bogatą ofertę kredytów na start, pożyczek, pomocy dla przedsiębiorców. Oprocentowanie zależy od wybranej instytucji, jednak większość jest na podobnym poziomie. Konieczność późniejszego spłacania jest nieunikniona, a oddać zwykle trzeba dużo więcej.

Najbardziej rozsądne wydaje się wnioskowanie w urzędzie pracy lub UE, jednakże w obu przypadkach uzyskanie wsparcia finansowego jest bardzo trudne. Wśród wielu kandydatów wybieranych zostaje tylko kilka najlepszych ofert. Jednak wciąż kuszą pieniądze, których nie trzeba zwracać.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

ABC ulg prorodzinnych – PIT

Każda rodzina, która posiada przynajmniej jedno dziecko może uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym koszty przeznaczone na wychowanie i opiekę. Ile wynoszą ulgi i jak je zapisać w formularzu podatkowym?

Pracujący rodzic może liczyć na ulgę podatkową w związku z posiadaniem dziecka. Na każde z nich obowiązuje osobna ulga. Urząd skarbowy postawił kilka warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Przede wszystkim podatnik musi wykazać, że wychowywał i opiekował się dzieckiem przez ostatni rok podatkowy, zapewniał zamieszkanie, wyżywienie i inne potrzeby zawarte w prawach dziecka. Ustawa dotyczy również rodzin zastępczych, które są opiekunami dla małoletnich.

Wysokość ulgi kształtuje się na poziomie 93 zł za każdy miesiąc podatkowy, w którym rodzic opiekował się dzieckiem. Są jednak sytuacje, kiedy rodzic nie ma prawa do ulgi za wszystkie miesiące roku. Jest to na pierwszym miejscu moment, gdy dziecko znajduje się poza miejscem zamieszkania (wyjechało na stypendium naukowe, obóz) i rodzic nie musiał sprawować nad nim opieki. Także moment, gdy dziecko zmienia stan cywilny (bierze ślub) przestaje być traktowane jako potrzebujące nadzoru rodzicielskiego.

Każdemu z prawnych opiekunów przysługuje prawo do uwzględnieniu ulgi w swoich zeznaniach podatkowych w dowolnych konfiguracjach (po równo, jeden opiekun więcej, a drugi mniej itd.).

W zeznaniu znajduje się rubryka, w której należy podać ilość posiadanych dzieci, ich dane personalne (imię i nazwisko, PESEL). W przypadku pominięcia tej części PIT-u organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę, która ma uwiarygodnić, że podatnik posiada potomków i rozliczył się zgodnie z prawem. Do wezwania kontrolnego należy załączyć kilka dokumentów (będących potwierdzeniem posiadania dzieci). Przede wszystkim akt urodzenia, decyzję o przyznaniu praw rodzicielskich, oświadczenie o chodzeniu do szkoły dziecka powyżej 18. roku życia oraz orzeczenie sądu w sprawie powołania rodziny zastępczej.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Zakup wycieczki przez przełożonego a zysk dla podwładnego

Oprócz pakietów socjalnych niektórzy pracodawcy proponują swoim podwładnym finansowanie wakacji. Jest to wspaniałe rozwiązanie. Jednakże jak to wygląda z perspektywy prawa? Czy wykupienie wakacji jest zyskiem pracownika?

Wedle ustawy takie sponsorowanie nie jest uważane za przychód zatrudnionego, ponieważ opcja ta należy od usług pakietu socjalnego. Jednakże wysokość dofinansowania lub współfinansowania nie może przewyższać sumy 380 zł.

Czasami przedsiębiorcy lub większe spółki proponują wsparcie socjalne pracownikom, którzy już nie są zatrudnieni w miejscu pracy (przeszli na emeryturę lub rentę). Osoby te także korzystają z pomocy i uzyskują np. zniżki na usługi oferowane przez byłego przełożonego, otrzymują paczki okolicznościowe lub inne świadczenia. Całościowa wartość prezentów i usług nie może przewyższać kwoty 2280 zł.

W przypadku przekroczenia którejś z kwot urząd skarbowy traktuje pomoc jako przychód i domaga się, aby otrzymane świadczenia odliczyć od podatku. Nawet, gdy kwota mieści się w limicie powinna zostać zapisana w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Konsekwencje ukrywania dochodów

Każda osoba, która kieruje przedsiębiorstwem zobowiązana jest do rozliczania się ze swoich dochodów z urzędem skarbowym oraz do opłacania należnych podatków. W przypadku, gdy obowiązki te nie są spełniane firma może zostać obarczona wysoką karą grzywny.

Ukrywanie wysokości wynagrodzenia oraz zaniechanie płacenia podatków jest przestępstwem skarbowym. Jest to jedno z poważniejszych wykroczeń i może być obiektem zainteresowania dla instytucji skarbowych. Mogą one skontrolować przebieg transakcji w konkretnym przedsiębiorstwie i w razie wykrycia nieprawidłowości nakazać opłacenie 75% podatku od dochodów w ramach kary.

Nieruchomości, pojazdy, drogie sprzęty również bywają opodatkowane, a ich kupno wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od wzbogacenia się. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy robią tego typu zakupy muszą mieć świadomość, że każde tego typu zdarzenie gospodarcze jest pod obserwacją urzędu skarbowego.

Wszystkie dochody i rozchody należy wykazać w corocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia każdego roku. Ukrycie dowolnego punktu może przynieść ze sobą poważne konsekwencje.

Największe zainteresowanie wzbudzają firmy, które mają większe rozchody niż przychody. Pytanie: skąd firma posiada fundusze na drogie zakupy?

W sytuacji wykrycia ewentualnego przekroczenia prawa urząd skarbowy może wziąć pod uwagę sumienność spłacania podatku z lat poprzednich. Oznacza to, że przeanalizowane zostaną minione lata podatkowe.

Po każdej kontroli skarbowej wydawana jest decyzja zawierająca informację czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz w jakim zakresie. Jeśli rzeczywiście miało miejsce przestępstwo skarbowe ustalona zostaje wysokość grzywny oraz wszczynane jest postępowanie. Gdy urząd skarbowy nie wykaże przekroczenia prawa, wówczas sprawa zostaje umorzona.

Gdy dojdzie do kontroli przedsiębiorca może okazać skruchę i przyznać się do nierzetelności podatkowej. Wówczas inspektor nie nakłada kary, ale zmusza do uregulowania należności wraz z odsetkami za dni/miesiące, gdy urząd skarbowy oczekiwał na spłatę.

Każde zatajenie jest niezgodne z prawem. Wysokość mandatu zależy od skali wykroczenia. Ale dla porównania, maksymalnie może wynosić 700 x dzienne wynagrodzenie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Rozliczenie wynagrodzenia za stypendium w Stanach Zjednoczonych

Dla polskiej młodzieży ogromnym wyróżnieniem jest możliwość uzyskania stażu lub stypendium w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiąc o szansie na dodatkowe wynagrodzenie. Jednakże według prawa każdy obywatel RP musi rozliczać się z uzyskanych dochodów. Jak sobie z tym poradzić?

Z umowy podpisanej ponad 40 lat temu jasno można przeczytać, że w celu uniknięcia płacenia podatku dwukrotnie, każde wynagrodzenie otrzymane w Stanach Zjednoczonych są zwolnione z opodatkowania. Jednak nie przepadają. Cały podatek należy odprowadzić w ojczyźnie według standardowych zasad.

Młoda osoba, które zdecydowała się na staż w USA może liczyć na uszczuplenie rocznego dochodu w wysokości 46$ na każdy dzień przebywania za oceanem.

Dchody te podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych określonych w ustawie o PIT, tj. według skali podatkowej. Równocześnie do opodatkowania tego stypendium będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT.

Aby uzyskać wiarygodną kwotę należy posługiwać się aktualnym kursem walut Narodowego Banku Polskiego, który na dzień dzisiejszy (tj. 03.04.2013 r.) wynosi 3,27 zł czyli dzienne wynagrodzenie będzie mniejsze o 150,42 zł, tak więc cały miesiąc to dochód kształtujący się na poziomie 4512,60 zł. Do tej kwoty można mówić o zwolnieniu z podatku dochodowego.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Czym są ulgi na internet?

Dużym udogodnieniem dla wielu Polaków jest możliwość skorzystania z ulgi na internet. Połowa kraju ma dostęp do sieci, co oznacza, że całe mnóstwo podatników podlega rozliczeniu. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 760 zł.

Ustawa nie informuje obywateli, w jaki sposób należy korzystać z internetu, aby ubiegać się o ulgę podatkową, dlatego że brane pod uwagę są wszystkie rodzaje połączenia z siecią. Najważniejsze jest jednak, aby posiadać stosowne dokumenty poświadczające, że opłaty były regulowane.

W związku z rozwojem branży komputerowej możliwe jest posiadanie faktur w formie elektronicznej, ale również w tradycyjnej czyli papierowej. Wszystkie rachunki muszą zawierać dane podatnika oraz kwoty należne do zapłaty za korzystanie z połączenia internetowego.

Zdarzają się przypadki, szczególnie wśród studentów, kiedy kilka osób składa się i wspólnie opłaca internet. W takich przypadkach także można skorzystać z ulgi, jednakże na rachunku powinny widnieć wszystkie nazwiska płacących.

Pomimo, że pomysł na ulgi jest doskonały z punktu widzenia użytkowników sieci, tak dla rządu to chyba nie do końca korzystna zmiana. Zapowiedziano bowiem, że rok 2013 będzie ostatnim rokiem podatkowym, w którym można zastosować ulgi internetowe.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Podatek na Kościół w rękach podatnika

Nie od dziś wiadomo, że 0,5% podatku każdego obywatela otrzymującego dochody przekazywany jest na Kościół. Według ustaleń głów państwa ma się to zmienić, bowiem każdy podatnik sam zadecyduje, na jaki kościół przekaże swój procent. Ta rewolucyjna zmiana zacznie obowiązywać od nowego roku.

Nowelizacja nie jest bezterminowa. Rząd i specjaliści mają wątpliwości dotyczące skuteczności nowej metody. Dlatego testowanie potrwa trzy lata i po tym czasie zostanie podjęta decyzja, co dalej z 0,5% podatku.

Zmiana ta jest korzystna przede wszystkim dla niewielkich grup religijnych, które się samofinansują, a jej członkowie wypłacają co miesiąc raty na utrzymanie społeczności. Pieniądze z podatku mają służyć przede wszystkim na rozwój i poprawę kondycji kościołów wyznaniowych.

Wbrew pozorom nie protestuje kościół katolicki, który z automatu otrzymywał podatki od każdego pracującego obywatela, bez względu na wyznanie. Likwidacja Funduszu Kościelnego to pomysł proponowany dawno temu przez duchownych.

Ustalanie kompromisu trwało ponad rok, ale ostatecznie udało się ustalić wysokość podatku możliwą do przekazania oraz sposób i czas prowadzenia w życie zmian.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Za rok PIT dla rolnika

Od 2014 roku każdy rolnik będzie musiał wykazać wszystkie swoje przychody płynące z prowadzenia działalności rolniczej i wypełniony PIT przekazać do odpowiedniego urzędu pracy.

Projekt ustawy został zatwierdzony już dwa lata temu. Na mocy nowelizacji zniesiony zostanie podatek rolny i wprowadzony podatek dochodowy.

Taką datę wskazał 13 sierpnia 2012 r. minister rolnictwa Stanisław Kalemba w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. Projekt ustawy wprowadzającej podatek dochodowy dla rolników od dochodów z działalności rolniczej i jednocześnie likwidującej podatek rolny jest już podobno uzgodniony z ministrem finansów.

Według specjalistów w branży podatkowej tak naprawdę niewiele się zmieni, a jeśli nawet to nie obciąży to portfeli rolników zbyt mocno. Inni eksperci mają przeciwne zdanie, bowiem uważają, że zmiana ta zadziała na niekorzyść i utrudni życie dość ubogim grupom zawodowym.

Konieczność deklarowania przychodów będzie nieodwołalna, a każde odstępstwo od założeń ustawy, karane zgodnie z taryfikatorem.

Nikt natomiast nie mówi, ile kosztów poniesie państwo, na przyjęcie nowych inspektorów skarbowych, którzy badać będą sumienność rolników i szczegółowo badać wszystkie przychody.

Na pewno niezadowoleni będą rolnicy, chociażby dlatego, że zmuszeni będą do wypełniania dodatkowych dokumentów i dopełniania formalności.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz