Archiwa blogu

Rząd będzie decydował o założeniach projektu nowelizacji ustawy o VAT dotyczących odwróconego VAT

Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem założeń do nowelizacji ustawy o VAT i prawa zamówień publicznych. Po wdrożeniu zmian ustawa ma regulować wprowadzenie tzw. odwróconego VAT od sprzedaży telefonów komórkowych.

Z projektu nowelizacji wynika, że w sprzedaży telefonów komórkowych mechanizm odwróconego VAT będzie zastosowany w chwili, gdy wartość transakcji na rzecz jednego kupującego przekroczy 20 tys. zł netto.

Dodatkowo w stworzonym przez Ministerstwo Finansów projekcie znalazły się założenia w kwestii doprecyzowania i rozszerzenia regulacji dotyczących odwróconego opodatkowania VAT i objęcie nimi wyrobów ze stali, niektórych wyrobów ze złota oraz telefonów komórkowych. Wówczas obowiązek odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedającym. Zdaniem MF takie rozwiązanie będzie efektywniej przeciwdziałać oszustwom podatkowym w zakresie rozliczania VATu.

Zmienione przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych. Handel tymi towarami podlega odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że nabywca odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Celem resortu finansów jest, aby lista towarów wrażliwych została poszerzona o platynę, srebro, netbooki, laptopy i konsole do gier.

Nowelizacja zakłada również zmianę minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami. MF chce, aby minimalna kaucja gwarancyjna była na poziomie 1 mln zł przy 200 tys. zł obecnie, a maksymalna 10 mln – wobec 3 mln zł obecnie.

Twórcy projektu uważają, że nowe przepisy powinny być przystosowane do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczy to przede wszystkim uregulowania spraw związanych uzgodnieniem proporcji przy odliczeniu VAT przy towarach i usługach stosowanych do celów mieszanych, czyli podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

W planach resortu finansów jest utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi założeniami ma zostać utworzony Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych, do którego będzie mógł zostać wpisany każdy podatnik, któremu grozi egzekucja administracyjna.

W Rejestrze będą upublicznione informacje o dłużnikach mających zaległości w opłacie podatków, ceł i należności ustalonych w Kodeksie karnym skarbowym. Założenia MF obejmują utworzenie publicznego rejestru, który będzie prowadzony niezależnie od rejestrów dłużników obsługiwanych przez biura informacji gospodarczej. W nich znajdują się bowiem zaległości cywilnoprawne powstałe z niezapłaconych należności osób fizycznych względem podmiotów gospodarczych i usługodawców.

W nowym rejestrze mają znaleźć się tylko długi wynikające z należności publicznoprawnych, czyli odprowadzanych do instytucji publicznych. W pierwszej kolejności znajdą się tam należności wobec fiskusa i organów celnych, których spłata jest już wymagana na mocy decyzji ostatecznej, od których nie można już się odwołać. Wpłynięcie skargi do sądu na decyzję określającą zaległość podatkową nie będzie wstrzymywało umieszczeniu w rejestrze.

Do rejestru zostaną wpisani automatycznie wszyscy podatnicy, którzy wobec jednego wierzyciela nie uregulowali należności o łącznej wartości co najmniej 500 zł i powstaną przesłanki co do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej należności.

Resort finansów proponuje, aby urząd informował dłużnika o zagrożeniu wpisem do rejestru na piśmie. Właściwe pismo będzie mogło zostać wysłane osobno lub załączone do wezwania doręczanego zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia dłużnik nie zapłaci należności, automatycznie znajdzie się na liście dłużników. Po uiszczeniu należności zostanie z niej od razu wykreślony.

Resort wyjaśnia, iż głównym założeniem utworzenia rejestru jest zachęcenie podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie, do dobrowolnego ich regulowania, zanim rozpoczęta zostanie wobec nich egzekucja administracyjna. Pozwoli ona również na sprawdzenie wiarygodności płatniczej klientów firm. Ponadto, rejestr zmotywuje organy podatkowe i celne do przypominania swoim dłużnikom o konieczności zapłaty należności i ich egzekwowania.

Resort finansów nie podał dokładnej daty utworzenia rejestru, ale można się domyślać, że nie stanie się to wcześniej niż po 1 stycznia przyszłego roku.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl