Archiwa blogu

Przywileje podatkowe tylko dla największych przedsiębiorstw?

Ministerstwo Finansów chce nagradzać skrupulatne przedsiębiorstwa dodatkowymi przywilejami. Chodzi jednak o firmy, które zatrudniają kilkaset pracowników. W ocenie niektórych ekspertów takie działanie sugeruje dyskryminację mniejszych podmiotów.

Ministerstwo Finansów jest w końcowej fazie prac nad projektem ustawy o administracji podatkowej, w której zakłada wdrożenie instytucji autoryzowanego podatnika. Uzyskanie takiego statusu oznaczałoby dla przedsiębiorcy jednoczesne otrzymanie wielu przywilejów. Mógłby on liczyć na wstrzymanie realizacji decyzji do chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego, szybsze odzyskanie podatku lub nadpłaty czy skrócenie czasu przeprowadzania kontroli. Nowe regulacje w pierwszej kolejności miałyby obejmować największe firmy, np. podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 osób i płacących 10 mln zł podatku lub mniejszych firm zatrudniających 100 pracowników i płacących 2 mln zł daniny. Wszystkich podatników mają dotyczyć wyłącznie zmiany w oprocentowaniu odsetek.

Z podobnymi propozycjami wystąpiło Ministerstwo Gospodarki, które w upublicznionych w ubiegłym tygodniu rekomendacji do projektu ordynacji podatkowej przedstawiło koncepcje karty rzetelnego podatnika. Urząd skarbowy jej posiadaczowi miałby zwracać na czas podatek VAT i nie przeprowadzać u niego kontroli z wyjątkiem doraźnych. Taki podatnik mógłby też załatwiać sprawy w terminie umówionym z urzędem.

Za pakiet takich przywilejów uczciwy przedsiębiorca musiałby w zamian udostępnić fiskusowi stały wgląd do ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Problem jednak jest taki, że ta propozycja resortu gospodarki jest przeznaczona głównie do większych podatników.

Takie rozwiązanie wzbudza wątpliwości ekspertów.

Monika Ławnicka, doradca podatkowy i menedżer w Accreo mówi, że najwięcej tych wątpliwości dotyczy zawężenia grupy przedsiębiorstw posiadających możliwość ubiegania się o taki status do dużych firm, zatrudniających dużą liczbę pracowników i odprowadzających wysokie kwoty podatku, czyli wypracowujących spore dochody. Według niej wprowadzenie takich kryteriów może być dyskryminujące zwłaszcza względem małych, lecz solidnych podatników.

Według Mariusza Korzeba, doradcy podatkowego i eksperta Pracodawców RP, jeśli ustawodawca chce budować zaufanie obywatela do państwa, to nie powinien dzielić przedsiębiorców na dużych i małych. Dodaje też, że w tej sprawie powinny zostać wzięte pod uwagę zasady demokratycznego państwa określone w Konstytucji, a zwłaszcza zasada równości wobec prawa.

Jednocześnie eksperci podatkowi podkreślają, że z ostateczną oceną należy poczekać, aż resort finansów upubliczni szczegóły swoich propozycji.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

Budżet państwa część kosztów na biopaliwa przeznaczy na waloryzację rent i emerytur

Projekt ustawy okołobudżetowej ściśle wiąże ze sobą dwa aspekty. Chodzi tu o podniesienie wydatków na planowaną na przyszły rok kwotowo-procentową waloryzację rent i emerytur, która ma w części być pokryta ze środków przeznaczonych na wsparcie sektora biopaliw.

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada m.in. nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która reguluje działania podejmowane na rynku biopaliw. Resort finansów zaproponował, aby w przyszłym roku zawiesić regulację ustawy mówiącą o przeznaczeniu na wsparcie rynku biopaliw 1,5 proc. przewidzianych w ubiegłym roku przychodów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Tymczasem w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej zamieszczono, że rozwiązanie to związane jest z planowaną w 2015 r. kwotowo-procentową waloryzacją rent i emerytur, której pokrycie pochłonie większość środków. To umożliwi utrzymanie puli wydatków określonej w stabilizującej regule wydatkowej.

Ponadto w projekcie znalazły się także zapisy dotyczące zamrożenia na poziomie z tego roku m.in. funduszu wynagrodzeń w organizacjach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zdaniem rządu najważniejszą zmianą systemową, której skutki będą miały wpływ na budżety gospodarstw domowych oraz wysokość dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku, jest podwyższenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana pozwoli też na odpisanie całej ulgi podatnikom, którzy wykazywali zbyt niską daninę, aby w całości rozliczyć przysługującą ulgę. Projekt zakłada też waloryzacją rent i emerytur o 101,08 proc. razem z zapewnioną podwyżką o kwotę nie mniejszą niż 36 zł.

Dodatkowy koszt dla budżetu związany ze zmianami podatkowymi w uldze na dzieci będzie na poziomie 1,1 mld zł, a dodatkowe wydatki przeznaczone na waloryzację rent i emerytur wyniosą ok. 1,7 mld zł.

Joanna Walerowicz

mojszmal.pl

ABC ulg prorodzinnych – PIT

Każda rodzina, która posiada przynajmniej jedno dziecko może uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym koszty przeznaczone na wychowanie i opiekę. Ile wynoszą ulgi i jak je zapisać w formularzu podatkowym?

Pracujący rodzic może liczyć na ulgę podatkową w związku z posiadaniem dziecka. Na każde z nich obowiązuje osobna ulga. Urząd skarbowy postawił kilka warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Przede wszystkim podatnik musi wykazać, że wychowywał i opiekował się dzieckiem przez ostatni rok podatkowy, zapewniał zamieszkanie, wyżywienie i inne potrzeby zawarte w prawach dziecka. Ustawa dotyczy również rodzin zastępczych, które są opiekunami dla małoletnich.

Wysokość ulgi kształtuje się na poziomie 93 zł za każdy miesiąc podatkowy, w którym rodzic opiekował się dzieckiem. Są jednak sytuacje, kiedy rodzic nie ma prawa do ulgi za wszystkie miesiące roku. Jest to na pierwszym miejscu moment, gdy dziecko znajduje się poza miejscem zamieszkania (wyjechało na stypendium naukowe, obóz) i rodzic nie musiał sprawować nad nim opieki. Także moment, gdy dziecko zmienia stan cywilny (bierze ślub) przestaje być traktowane jako potrzebujące nadzoru rodzicielskiego.

Każdemu z prawnych opiekunów przysługuje prawo do uwzględnieniu ulgi w swoich zeznaniach podatkowych w dowolnych konfiguracjach (po równo, jeden opiekun więcej, a drugi mniej itd.).

W zeznaniu znajduje się rubryka, w której należy podać ilość posiadanych dzieci, ich dane personalne (imię i nazwisko, PESEL). W przypadku pominięcia tej części PIT-u organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę, która ma uwiarygodnić, że podatnik posiada potomków i rozliczył się zgodnie z prawem. Do wezwania kontrolnego należy załączyć kilka dokumentów (będących potwierdzeniem posiadania dzieci). Przede wszystkim akt urodzenia, decyzję o przyznaniu praw rodzicielskich, oświadczenie o chodzeniu do szkoły dziecka powyżej 18. roku życia oraz orzeczenie sądu w sprawie powołania rodziny zastępczej.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Podatek a darowizna mieszkaniowa

W sytuacji darowizn na cele mieszkaniowe kwota, która w obrębie I grupy podatkowej ograniczona jest do wysokości 9637 zł, może być dwukrotnie większa. Natomiast darowizny mieszczące się w powyższym limicie, nie muszą być zgłaszane do Urzędu Skarbowego pod warunkiem, że są to darowizny otrzymane od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Tego typu ulga obejmuje jedynie I grupę podatkową, do której należeć może matka, ojciec, dzieci, dziadkowie, wnukowie, prawnukowie, obecny małżonek, rodzeństwo, a także ojczymowie, macochy, pasierbowie, teściowie, zięciowie i synowe.

Oprócz pieniędzy, ulga obejmuje również darowiznę w postaci przekazanych przedmiotów przekazanych na zakup odrębnej nieruchomości (mieszkania), budowę domu jednorodzinnego, uregulowania zobowiązań związanych z kredytem mieszkaniowym (i odsetkami), zabezpieczonym hipoteką, czy też na wkład mieszkaniowy do spółdzielni. Termin realizacji powyższych założeń wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania środków.

Wartość darowizny, na którą składają się pieniądze oraz przekazane przedmioty, nie może przekraczać kwoty 9637 zł od jednego darczyńcy. W przypadku kilku darczyńców limit przekazanej kwoty to 19 274 zł. Tak, jak w przypadku podstawowego limitu, kwoty sumuje się z okresu 5 lat od momentu udzielenia pierwszej darowizny.

Istotny jest fakt, że dla I grupy limit również wynosi 9637zł, co oznacza, że z tej grupy dwóch darczyńców może przekazać jednej osobie środki o łącznej wartości 38 548 zł, oczywiście w okresie 5 lat, bez przymusu zawiadamiania o tym US.

 

 

www.Skarbowy.biz

Czym jest druk SD-Z2?

Codziennie w różnych okolicznościach umiera kilkuset Polaków. Zostawiają rodziny, przyjaciół i znajomych. Ale również swoje majątki i dobytki całego życia. Zazwyczaj dziedziczą je dzieci, wnukowie lub dalsza rodzina. Jak załatwić wszystkie formalności zgodnie z prawem?

Zgodnie z prawem w pierwszej kolejności należy wypełnić druk SD-Z2 maksymalnie do pół roku od uzyskania spadku lub darowizny.

Prawo reguluje, kto może ubiegać się o przyznanie dziedzictwa zmarłej osoby. W pierwszej kolejności są to małżonkowie, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, a na samym końcu ojczym lub macocha.

Osoby wymienione wyżej mogą starać się o uzyskania prawa majątkowego na zasadach spadku, darowizny, zapisu w testamencie, polecenia, renty, użytkowania, współwłasności, dostępu do oszczędności.

W przypadku darowizny, zachowku i dziedziczenia konieczne jest odprowadzenie podatku od wzbogacenia się. Jest to bezwzględny obowiązek każdego, kto uzyskał jakieś dobro majątkowe.

Do 2007 roku każdy spadkobierca zmuszony był do poinformowania o nabyciu praw majątkowych w chwili śmierci przekazującego dobra. Od 5 lat istnieje obowiązek informacji o nabyciu praw do pół roku od momentu przyznania. Taka informacja musi zostać zapisana na druku SD-Z2.

Gdy dochodzi do przekazania pieniędzy potwierdzeniem będzie rachunek bankowy oraz potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku praw majątkowych potwierdzeniem jest sporządzenie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi faktu lub zgłosi, ale po terminie, wówczas może oczekiwać na wysoką karę za zatajenie prawdy, a nawet przestępstwo skarbowe. Wszystko zależy od rangi konkretnej sprawy.

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Czy wymiana opon w samochodzie to wydatek firmowy?

Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował swój pojazd na działalność wie, że kupno części i naprawa bywa bardzo kosztowna. Dlatego też wprowadzono udogodnienie, które umożliwia wymianę opon, a następnie wpisanie tej usługi w koszty firmowe. Stanowi to duże wsparcie, szczególnie dla działalności, które mają więcej samochodów.

Sezonowa wymiana opon jest możliwa i daje przedsiębiorcy sposobność do zapisania tej usługi w koszty. Od razu zmniejsza to podatek należny urzędom skarbowym. Prawo do odliczeń posiadają tylko ci, którzy objęci są podatkiem liniowym w wysokości 19% lub oblicza się na zasadach ogólnych, czyli wedle stawek 18% i 32%. Istotne jest, aby samochód znajdował się w ewidencji firmy lub był eksploatowany na zasadach kilometrówki (koszty użytkowania osobistego samochodu w celach zawodowych).

Prócz wymiany opon przedsiębiorca może odliczyć od podatku także kupno tychże opon oraz ich przechowywanie w następnych miesiącach.

Są jednak restrykcje, żeby osoby prowadzące firmę nie nadużywały uprawnień do częściowego zniesienia podatku. Najwięcej można odliczyć do 400 zł na jeden pojazd. Oprócz tego dodatkowe 23% VAT (około 75 zł) i zmniejszony, że jeśli firma ma dużo pojazdów, wówczas automatycznie więcej oszczędzi na wymianie opon.

Jeśli przedsiębiorstwo umieściło w ewidencji wszystkie samochody może doliczyć w koszty nie tylko wymianę opon, ale również pozostałe koszty związane z użytkowaniem pojazdu, na przykład naprawy u mechanika lub zakup uszkodzonych lub zużytych części. Gdy przedsiębiorca rozlicza się z kilometrówki jest obarczony limitem wydatkowym. Limit ten określany jest na w oparciu o różne parametry, np. przebieg lub pojemność silnika.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Czym są ulgi na internet?

Dużym udogodnieniem dla wielu Polaków jest możliwość skorzystania z ulgi na internet. Połowa kraju ma dostęp do sieci, co oznacza, że całe mnóstwo podatników podlega rozliczeniu. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 760 zł.

Ustawa nie informuje obywateli, w jaki sposób należy korzystać z internetu, aby ubiegać się o ulgę podatkową, dlatego że brane pod uwagę są wszystkie rodzaje połączenia z siecią. Najważniejsze jest jednak, aby posiadać stosowne dokumenty poświadczające, że opłaty były regulowane.

W związku z rozwojem branży komputerowej możliwe jest posiadanie faktur w formie elektronicznej, ale również w tradycyjnej czyli papierowej. Wszystkie rachunki muszą zawierać dane podatnika oraz kwoty należne do zapłaty za korzystanie z połączenia internetowego.

Zdarzają się przypadki, szczególnie wśród studentów, kiedy kilka osób składa się i wspólnie opłaca internet. W takich przypadkach także można skorzystać z ulgi, jednakże na rachunku powinny widnieć wszystkie nazwiska płacących.

Pomimo, że pomysł na ulgi jest doskonały z punktu widzenia użytkowników sieci, tak dla rządu to chyba nie do końca korzystna zmiana. Zapowiedziano bowiem, że rok 2013 będzie ostatnim rokiem podatkowym, w którym można zastosować ulgi internetowe.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Czego podatek VAT nie obejmuje?

Podatek VAT czyli innymi słowy podatek od towarów i usług jest najczęściej spotykany w Polsce. Obejmuje większość przedsiębiorców. Są jednak wyjątki, kiedy podatku tego odprowadzać nie trzeba. Jakie to sytuacje?

Przede wszystkich są to przypadki, gdy dochodzi do przekazania działalności, gdy trzeba zapłacić odsetki, gdy bierze się udział w grach liczbowych, na maszynach lub zakładach bukmacherskich.

Dodatkowo opłacanie podatku nie jest konieczne za wręczenie podatków o niewielkim wartości lub plakatów reklamowych lub obwieszczających.

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, to czynności nieskuteczne w świetle prawa cywilnego. Chodzi tu zwłaszcza o działalność przestępczą.

Za podarki o niewielkiej wartości uważa się przedmioty o rynkowej wartości do 100 zł (gdy tożsamość obdarowanych jest znana) oraz 5 zł (gdy dane obdarowanych nie zostały zapisane).

I ostatecznie nie trzeba płacić za wszelkiego rodzaju „demówki usług” czyli za produkty prezentacyjne konkretnej firmy i nie podlegają sprzedaży. Mają na celu tylko reklamę i prezentację oferowanych towarów.

Podsumowując, można powiedzieć, że z podatku VAT zwolnione są towary lub usługi, które nie stanowią dla przedsiębiorcy źródła przychodu.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Ilość dzieci a podatki

Z najnowszych ustaleń wynika, że wysokość kwoty wolnej od podatku powinna być wprost proporcjonalna do ilości dzieci pod opieką. Oznacza to, że rodziny wielodzietne mogą liczyć na duże odciążenie wspólnego budżetu.

Według prezydenta RP dawno przyjęte ulgi lepiej zastąpić zniżkami podatkowymi, ponieważ będą o wiele korzystniejsze i pozwolą więcej zaoszczędzić.

Nie można jednak podejmować pochopnych decyzji, jest to jedynie propozycja, która wymaga konsultacji z poważnymi specjalistami, którzy ustalą opłacalność tej ustawy dla rodzin wielodzietnych i państwa. Jest to tylko wstępna myśl początkująca dyskusję o trudach prowadzenia domu i wychowywania dzieci.

Obniżenie podatku dla rodzin jest pewnego rodzaju chwytem, ponieważ poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych może skłaniać do zakładania rodzin 2+2 lub nawet 2+3. Pozwoli to na poprawienie krytycznej sytuacji demograficznej i spowoduje wzrost urodzeń. Nie jest tajemnicą, że to kryzys spowodował takie zahamowanie.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Niższy podatek za korzystanie z usług kurierskich

Każda firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową musi korzystać z usług oferowanych przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie. Lecz to nie wszystko, także przedsiębiorstwa z innej branży zmuszone są do kupowania towarów przez internet. Największym poważaniem cieszą się kurierzy, którzy za nieznacznie większą opłatę dostarczają przesyłki w krótszym czasie (nawet do 24 h). Nie każdy, kto prowadzi biznes wie, że może korzystać z propozycji firm kurierskich po konkurencyjnej cenie.

Usługi kurierskie skierowane są głównie do osób, które przeważnie zmuszone są coś wysyłać. A więc zwykle przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe czy sprzedaż dzięki uprzejmości platform handlowych. Ale to nie reguła. W zasadzie zainteresowanie nie zależy od branży i lokalizacji. Na terenie całej Polsce przesyłki cieszą się identyczną popularnością. Nawet ,gdy osobiście można odebrać paczkę łatwiej zamówić kuriera.

Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, że usługi kurierskie można ,,wpisać w koszty”, a tym samym zmniejszyć VAT. Warto jedynie zwrócić uwagę na to, że charakter usług zależy od tego, co następnie zostanie zawarte w księdze przychodów i rozchodów. A mamy do czynienia z dwoma rodzajami kosztów:

– uboczne (kiedy przedsiębiorstwo kupuje towary i materiały, które są przywożone kiedy to firma wysyła paczki i dokumenty dla kontrahentów). Tego typu świadczenia obarczone są 23% podatkiem VAT. Do odliczenia podatku VAT można doprowadzić, gdy sami zajmujemy się wysyłką. Natomiast, gdy sprzedajemy jesteśmy zmuszeni nakładać stawkę VAT zgodną z oferowanymi produktami.

Zdarzają się przypadki, gdy przesyłki kurierskie są w pełni oprocentowane. To głównie sytuacja opisana wcześniej, czyli przesyłanie materiałów do klienta, ponieważ wysyłka daje zysk, a jednocześnie jest również przychodem dla firmy.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kiedy prezenty dla pracowników są zwolnione z podatku?

Każda firma może utworzyć fundusz związków zawodowych (lub fundusz pracy). Dzięki niemu zatrudnieni mogą otrzymywać wsparcie w postaci pomocy rzeczowej lub pieniędzy. Budzi to wiele pytań: na jakie formy wspomagania może liczyć pracujący i czy wszystkie dodatki są opodatkowane.

Z funduszu zapomogowego pracobiorcy mogą uzyskać bardzo różną pomoc w zależności od jednostkowej sytuacji. Na przykład dodatek pieniężny może zostać wydany w ramach dotacji na wakacje, jako częściowy zwrot kosztów transportu do pracy, dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu lub w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji losowej. wielkość przyznawanych dopłat w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji (życiowej, materialnej czy rodzinnej) konkretnego pracownika. Dodatki pieniężne opłacane z funduszu przedsiębiorstwa nie są opodatkowane.

Z podatku nie są zwolnione wszelkie świadczenia, które są traktowane jako część wynagrodzenia. Za takie uważa się m.in. bony, talony, znaki wymienne na towary lub usługi, świadczenia rzeczowe (np. wycieczki, paczki żywnościowe, bilety na wydarzenia kulturalne, karnety na siłownię/basen, imprezy okolicznościowe). Czasami świadczenia rzeczowe bywają zwolnione z podatku, jednak nie ma konkretnych wytycznych, jakie to świadczenia. Wszystko zależy od sposobu interpretacji zagadnienia przez instytucje podatkowe.

Przedsiębiorca nie musi natomiast odprowadzać podatku za dofinansowania, które pochodzi z funduszu firmy. Istnieje jednak bariera, która wynosi maksymalnie 380 zł. Większe sumy są obwarowane podatkiem. Tego typu dotacje nie są obarczone koniecznością odprowadzenia składek społecznych i zdrowotnych.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Kiedy działalność edukacyjna jest zwolniona z VAT-u?

Osoby, których firma funkcjonuje w ogólnie pojętej branży nauczania, mogą oczekiwać na różnego rodzaju zniżki podatku. Które przedsiębiorstwa nie muszą się obawiać o swoje ulgi podatkowe?

Zazwyczaj firmę w branży edukacyjnej zakładają osoby z bardzo dobrym wykształceniem, świadomi zarobków, jakie ich czekają, ale przede wszystkim świadomi ulg dotyczących podatku VAT. Z tego typu udogodnień korzystać mogą placówki oświatowe, szkoły, prywatne przedszkola i pozostałe placówki objęte obecnym systemem nauczania.

Ulgi podatkowe dotyczą tylko sytuacji, w których przedsiębiorca zajmuje się wychowaniem i nauczaniem oraz wykonuje pozostałe obowiązki, mocno z tym powiązane. Jeśli profil firmy jest zgodny|specjalizacja działania firmy jest zgodna z wymogami, wtedy założyciel nie musi odprowadzać żadnego podatku. I nie ma znaczenia, czy uzyskuje dochody z tytułu oferowanych usług kształcących. Jakie pozostałe przywileje otrzymuje? Przede wszystkim nie musi się rejestrować i odprowadzać podatku, nie trzeba wypełniać książki przychodów i rozchodów. Dodatkowo wszystkie zakupy konieczne do odpowiedniego funkcjonowania firmy, np. książki i podręczniki edukacyjne, artykuły papiernicze, wyposażenie sal, NIE BĘDĄ wliczane w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Często ,,usługi edukacyjne” świadczą nauczyciele. Zwykle podejmują uczniów w domu i udzielają tzw. korepetycji czy prywatnych lekcji. Wedle prawa nauczyciele również mogą liczyć na ulgi podatkowe, pod warunkiem, że są ,,nauczycielami” według definicji umieszczonej ustawie. To znaczy mogą pochwalić się wyższym wykształceniem, mają kompetencje pedagogiczne oraz ich praca zawodowa ściśle łączy się z edukacją. Mało tego, jak w każdy zawodzie, muszą umiejętności do pracy na takim stanowisku oraz nieskalany kręgosłup moralny, który może być wzorem do naśladowania. Usługi nauczania mogą być udzielane uczniom każdej szkoły i bez względu na wiek.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz